Dette emnet er nedlagt

HIS4414 – Fra Oktoberrevolusjonen til Murens fall: Sovjet­unionens utenrikspolitikk 1917-1989

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ta for seg sentrale temaer i internasjonal historie der Sovjetunionen var en hovedaktør og vil behandle Sovjetunionens utenrikspolitiske målsetninger og virkemidler. Var Sovjetunionens utenrikspolitikk i det store og hele defensiv, med en målsetting som begrenset seg til å ivareta Sovjetunionens sikkerhetsinteresser? Eller var utenrikspolitikken et instrument for sovjetisk verdensherredømme? Var utenrikspolitikken i første rekke styrt av den statsbærende ideologi? Eller var det først og fremst realpolitiske overveielser som bestemte sovjetisk utenrikspolitikk?

Blant emner som vil bli behandlet kan nevnes: forholdet mellom Den kommunistiske internasjonale og senere det sovjetiske kommunistpartiets internasjonale virksomhet på den ene side og tradisjonelle utenrikspolitiske instrumenter på den annen i sovjetisk utenrikspolitikk; mellomkrigstidens internasjonale utvikling med spesiell vekt på Sovjetunionens forhold til Tyskland (herunder bakgrunnen for den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakt i august 1939) og Sovjetunionens rolle under den kalde krigens oppkomst, utvikling og avslutning.

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om sovjetisk utenrikspolitikk og gjennom dette kunne tematisere og drøfte utenrikspolitiske problemstillinger og utviklingstrekk mer generelt. Gjennom undervisning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger fra den faghistoriske litteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2414 – Fra Oktoberrevolusjonen til Murens fall: Sovjet­unionens utenrikspolitikk 1917-1989 (nedlagt). På semestersiden til HIS2414 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Eksamen

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk