Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenter ved masterprogrammet i maleri- og gjenstandskonservering er forpliktet til å gjennomføre en praksisperiode på ca 14 uker ved en profesjonell konserveringsinstitusjon.

Utplasseringen blir organisert av Avdeling for konservering og gir studentene muligheten til å styrke sine kunnskaper om viktige konserveringsprinsipper og videreutvikle arbeidsmetodene sine innenfor et profesjonelt fagmiljø.

Praksissemesteret vil blant annet gi erfaringer i hvordan en konserverings- eller forskningsinstitusjon drives, hvordan beslutninger tas i praksis og ferdigheter i å konservere eller å forske på kulturarvsgjenstander.

Studenten må ha levert masteroppgaven før de reiser ut i praksis. Dersom masteroppgaven utsettes må også praksisperioden utsettes.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet er det forventet at studentene er i stand til å:

 • Presentere argumenter for behov for forskning på eller en bestemt konserveringsbehandling av et maleri, en kulturhistorisk gjenstand (eller materiale) eller en samling
 • Anvende de teoretiske kunnskapene som studenten har tilegnet seg gjennom masterstudiet i praktiske situasjoner
 • Analysere konserveringsproblemer og foreslå passende løsninger eller forskningsmetoder basert på kunnskap og erfaring
 • Anvende en rekke konserverings- eller forskningsutstyr og metoder for å behandle eller forske på malerier, kulturhistoriske gjenstander (eller materialer) eller en samling.
 • Anerkjenne behovene for en rekke av ulike konserverings- eller forskningsoppgaver i vertsinstitusjonen (i et museum, galleri, laboratorium eller forskningsavdeling/institusjon).
 • Foreslå prioriteringer basert på en systematisk vurdering av situasjonen i en gitt institusjon
 • Forstå hvordan konserveringsavdelingen (f.eks. et atelier, laboratorium eller forskningsavdeling) eller forskningsinstitusjon fungerer i en større sammenheng
 • Rettferdigjøre eller kritisere tiltakene som foretas i et profesjonelt fagmiljø
 • Forsvare konserveringsprinsipper ved å gi eksempler på konserveringsaktiviteter basert på personlig erfaring

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Maksimum 12 studenter, tatt opp til Arkeologi og konservering (master - to år).

Studenten må ha bestått eksamen i de forskjellige praktiske og teoretiske kursene på masternivå i maleri- eller gjenstandskonservering, samt ha levert masteroppgaven.

Undervisning

I praksissemesteret blir studenten utplassert i minst 14 uker ved en profesjonelt drevet konserveringsinstitusjon eller forskningsinstitutt, i de fleste tilfeller et godkjent museum eller galleri i inn- eller utland. Kravet til vertsinstitusjonen er at studenten skal få praktisk erfaring i behandling av en rekke relevante gjenstander eller forske på et relevant konserveringsproblem og få innsikt i hvordan konserverings- eller forskningsavdelingen virker og den rollen konservering eller forskning har innenfor en større sammenheng (museum, universitetet, konserveringsmiljøet, osv.) Studenten skal få veiledning på stedet av en eller flere kvalifiserte konservatorer eller forskere.

Maleristudentene oppfordres til å benytte anledningen til å be om praksiserfaring for andre malerityper enn tradisjonelle og moderne oljemaleri på lerret.

Eksamen

Praksissemesteret vurderes gjennom en mappe som studentene skal levere ved slutten av semesteret til bestått/ikke bestått.

Mappen skal inneholde en kritisk rapport (pkt 1), kopi av konserveringsrapporter eller forskningsrapport (pkt 2) og en eller to artikler (pkt 3).

 1. Med bakgrunn i konserverings- eller forskningstemaer studenten har lært, deltatt i eller observert skal det forfattes en kritisk rapport som viser hvordan studenten har evnet å reflektere rundt de viktigste faglige problemstillingene. Den kritiske rapporten skal være på ca. 10 sider.
 2. Det skal legges ved kopi av konserveringsrapporter som er levert inn ved den institusjonen studenten arbeider ved (her følges hospiteringsstedets mal) eller forskningsrapport(er).
 3. Mappen skal også inneholde en artikkel (10 sider) eller to artikler (á 5 sider) over et selvvalgt tema fra praksisperioden. I tillegg kommer bilder og litteraturliste. Studentene må velge et format som er relevant for publisering i et anerkjent konserveringstidsskrift.

Det skal brukes skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 og 1,5 i linjeavstand.

Studentene skal i tillegg presentere sitt praksissemester på en studentkonferanse i mid-august. Denne presentasjonen er et kvalifiseringskrav. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2014

Eksamen

Annenhver vår fra 2014

Undervisningsspråk

Norsk

Norsk og engelsk