Dette emnet er nedlagt

MAS1000 – Kystens kulturhistorie ca. 800-1500

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over hovedsakelig norsk kystkultur i perioden ca. 800-1500. Med kystkultur forstår vi de gjenstander, tradisjoner, tenkemåter, foreteelser og handlingsmønstre som har tilknytning til et liv ved sjøen. Emnet vil ha tverrfaglig karakter ved at det tar for seg både materiell og immateriell kultur.

Hva lærer du?

Studentene skal få kjennskap til og kunnskap om den kultur som er særegen for kysten, de kystspesifikke kulturmiljøer; en kultur som er betinget av et liv ved sjøen og ferdsel på havet. Ved å studere et bredt spekter av kilder som er typiske for kysten, skal studentene utvikle evne til analyse og selvstendig tenkning omkring kystspesifikke kulturytringer. Studentene skal kunne formidle denne kunnskapen både muntlig og skriftlig. Gjennom oppgaveskriving og muntlige fremlegg skal studentene lære å fremstille komplekse forhold på en presis og forståelig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer (minimum 10 eller 14 dobbelttimer). Forelesningene er åpne for alle, men seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe som studenten leverer inn mot slutten av semesteret.

Mappe: Mappen består av 3 oppgaver som tilsammen ikke skal overstige 10 sider á 2300 tegn pr. side (uten mellomrom). Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på oppgavene underveis i semesteret. Hver enkelt oppgave i mappen vektes like mye i den endelige karaktersettingen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensorer hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for karakter. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan tas som en del av følgende emnegrupper:

40-gruppe - Middelalderens kulturhistorie 40-gruppe – Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH) (tar ikke opp nye studenter)

40-gruppe - Middeladerens kulturhistorie og arkeologi 40-gruppe – Middelalderens kulturhistorie og arkeologi (40MIDKULTARK) (nedlagt)

80-gruppe - Fordypning i middelalderens kulturhistorie 80-gruppe – Fordypning i middelalderenskulturhistorie (80MIDKULT) (nedlagt).

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk