Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Middelalderlatin er et tilbud til alle studenter som ønsker å erverve seg et elementært grunnlag for å kunne forstå latinske tekster fra middelalderen ved hjelp av oversettelser, tilegne seg kunnskap om de enkelte tekstenes brukssammenheng, skaffe seg en oversikt over latinens betydning i middelalderens litteratur, samt tilegne seg kjennskap til et omfang av de mest sentrale latinske termer knyttet til kirkerommet og dets inventar, liturgi og klosterliv.

Hva lærer du?

I løpet av undervisningsperioden får studentene kjennskap til anvendelsen av latin i ulike litterære genrer gjennom et studium av et tekstutvalg med hjelp av oversettelser; elementær kunnskap i latinsk grammatikk; kjennskap til den latinske bibeloversettelsen [Vulgata], dens tilblivelse og betydning; elementær kjennskap til prinsipper for tekstkritikk; elementær kunnskap om latinens historie og kirkelige betydning i middelalderen frem til renessansen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer (minimum 10 eller 14 dobbelttimer). Forelesningene er åpne for alle, men seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Kvalifiseringsoppgave: I løpet av semesteret skal studenten levere inn to kvalifiseringsoppgaver som må være godkjente for at studenten skal kunne gå opp til endelig eksamen. Oppgavene skal være på 2 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Studenten får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgavene. Dersom kvalifiseringsoppgavene ikke godkjennes, får studenten muligheten til å levere oppgavene en gang til for godkjenning. Godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet (som undervisning og kvalifiseringsoppgaver) er gyldige det semesteret de avlegges og de to påfølgende semestrene.

Eksamen

4-timers skoleeksamen. Emnet vurderes med en 4-timers eksamen som avholdes mot slutten av semesteret.

I løpet av semesteret skal studenten skrive 2 kvalifiseringsoppgaver som må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensorer hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for karakter. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10