Dette emnet er nedlagt

MAS2001 – Veien til Roma. Pilegrimer og pilegrimsmål i middelalderens Europa

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gjennomgår pilegrimsvesenet i middelalderen. Det legges vekt på å forstå pilegrimsreisen som religiøst, sosialt og kulturelt fenomen og dens betydning for middelalderens mentalitet. Det redegjøres for de viktigste pilegrimsveier og pilegrimsmål i Europa, med særlig vekt på Roma. De sentrale pilegrimskirkene i Roma undersøkes, likeledes pilegrimsruter i byen og veien til byen fra Skandinavia. Emnet er tverrfaglig og studerer pilegrimsvesenet fra religionshistoriske, historiske, kunsthistoriske og litterære perspektiver.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg en forståelse av pilegrimsreisen som fenomen og dens betydning for middelalderens kultur. Studentene skal videre få kjennskap til Roma som pilegrimsmål, særlig gjennom studier av sentrale monumenter i byen. De skal dessuten bli fortrolige med litterære genre som dokumenterer og tematiserer pilegrimsreiser, så som reisehåndbøker, reisebeskrivelser og religiøs diktning.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emnet skjer ved skriftlig søknad på søknadsskjema innen 1. desember 2006.

Se også informasjon under annet.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på generelle basiskunnskaper som tilsvarer MAS1500 – Vest-Europas historie ca. 500-1500 (nedlagt), MAS1120 – Middelalderlatin (nedlagt) og MAS1620 – Middelalderens kunst og arkeologi (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen foregår ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH)og Det norske institutt i Roma. Studentene oppholder seg i Roma seks uker av semesteret, fra begynnelsen av februar til midten av mars. Undervisningen gis i form av forelesninger/ekskursjoner i Roma og omegn og forelesninger /seminarer ved IAKH.

Eksamen

I løpet av semesteret skal hver student skrive en 2 siders rapport (kvalifiseringsoppgave) som må leveres midt i semesteret og være godkjent av faglærer før eksamen. Eksamen består av en 10 siders semesteroppgave. En normalside er beregnet til 2300 tegn uten mellomrom. Semesteroppgaven innleveres ved semesterslutt. Endelig vurdering gis i form av bokstavkarakter.

Annet

dentene som tas opp på kurset må selv ordne med og betale for reise og opphold i Roma.* Før avreise må studenten fylle ut et skjema som returneres til instituttet, se kontaktinformasjon. Studenten plikter seg også til å gjøre seg kjent med brosjyren Trygg i utlandet

Informasjon om orienteringsmøte og påmeldingsfrist vil publiseres på denne siden mot slutten av høstsemesteret.

Opptak til emnet skjer ved skriftlig søknad på søknadsskjema innen 1. desember 2006.

Her finner du også en power-point presentasjon av undervisningsopplegget i Roma fra våren 2006.


Emnet inngår i en 40-poengs emnegruppe 40-gruppe – Roma og Norge i middelalderen (40ROMA) (nedlagt) sammen med MAS2000 – Urbi et orbi - pavedømmet i middelalderen (nedlagt) og ROMA2010 – Kristen ikonografi (nedlagt). Alle tre emnene er obligatoriske i emnegruppen.


Emnet kan forøvrig tas som en del av følgende emnegrupper:

40-gruppe - Middelalderens kulturhistorie 40-gruppe – Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH) (tar ikke opp nye studenter)

80-gruppe - Fordypning i middelalderens arkeologi og kunsthistorie 80-gruppe – Fordypning i middelalderensarkeologi og kunsthistorie (80MIDARKKUN) (nedlagt)

80-gruppe - Fordypning i middelalderens kulturhistorie 80-gruppe – Fordypning i middelalderenskulturhistorie (80MIDKULT) (nedlagt).

Emnet kan ikke innpasses i gammel ordning.

Minimum 10 studenter

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk