Dette emnet er nedlagt

MAS2000 – Urbi et orbi - pavedømmet i middelalderen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en gjennomgang av pavedømmets historie i middelalderen (300-1500). Undervisningen tar for seg den kirkelige organiseringen av Europa under Romas biskop, og det redegjøres for den politiske, religiøse og kulturelle betydning pavemakten hadde for kirkeprovinsene, derunder Norge. Dessuten fokuseres det på hvordan paveembetet innvirket på byutviklingen av Roma som religiøst og politisk sentrum i Europa. Emnet er tverrfaglig anlagt og vil belyse stoffet fra historiske, kirkehistoriske, arkeologiske og kunsthistoriske synsvinkler.

Hva lærer du?

Studentene skal gjøre seg kjent med kirkens organisasjon i middelalderen og med forholdet mellom kirkens sentrum Roma og de perifere kirkeprovinsene, særlig den norske. De skal dessuten få kjennskap til pavemaktens konkrete innflytelse på Roma som middelalderby gjennom å studere utvalgte romerske monumenter. Studentene skal særlig trenes i å bruke skriftlige kilder i sitt studium, og må kunne forholde seg til kilder på latin.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emnet skjer ved skriftlig søknad på søknadsskjema innen 1. desember 2006.

Se også informasjon under annet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på generelle basiskunnskaper som tilsvarer MAS1500 – Vest-Europas historie ca. 500-1500 (nedlagt), MAS1120 – Middelalderlatin (nedlagt) og MAS1620 – Middelalderens kunst og arkeologi (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten selv må påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen foregår ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH) og Det norske institutt i Roma. Studentene oppholder seg i Roma seks uker av semesteret, fra begynnelsen av februar til midten av mars. Undervisningen gis i form av forelesninger/ekskursjoner i Roma og omegn og forelesninger /seminarer ved IAKH.

Kvalifiseringsoppgave: I løpet av semesteret skal studenten levere inn en kvalifiseringsoppgave som må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til endelig eksamen. Oppgaven skal være på 2 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Studenten får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten muligheten til å levere oppgaven en gang til for godkjenning. Godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet (som undervisning og kvalifiseringsoppgaver) er gyldige det semesteret de avlegges og de to påfølgende semestrene.

Eksamen

Semesteroppgave: Emnet vurderes med en 10 siders semesteroppgave som leveres inn ved semesterslutt. Semesteroppgaven skal ikke overstige 10 sider hvor en normalside er beregnet til 2300 tegn (uten mellomrom).

I løpet av semesteret skal studenten skrive en 2 siders kvalifiseringsoppgave som må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensorer hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for karakter. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som tas opp på kurset må selv ordne med og betale for reise og opphold i Roma.* Før avreise må studenten fylle ut et skjema som returneres til instituttet, se kontaktinformasjon. Studenten plikter seg også til å gjøre seg kjent med brosjyren ”Trygg i utlandet”:/om/internasjonalt/studier/studmob/beredskap/sbrosjyre-screen.pdf

Informasjon om orienteringsmøte og påmeldingsfrist vil publiseres på denne siden mot slutten av høstsemesteret

Her finner du også en power-point presentasjon av undervisningsopplegget i Roma fra våren 2006.

Emnet inngår i en 40-poengs emnegruppe 40-gruppe – Roma og Norge i middelalderen (40ROMA) (nedlagt) sammen med MAS2001 – Veien til Roma. Pilegrimer og pilegrimsmål i middelalderens Europa (nedlagt) og ROMA2010 – Kristen ikonografi (nedlagt). Alle tre emnene er obligatoriske i emnegruppen.

Emnet kan tas som en del av følgende emnegrupper:

40-gruppe - Middelalderens kulturhistorie 40-gruppe – Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH) (tar ikke opp nye studenter)

80-gruppe - Fordypning i middelalderens arkeologi og kunsthistorie 80-gruppe – Fordypning i middelalderensarkeologi og kunsthistorie (80MIDARKKUN) (nedlagt)

80-gruppe - Fordypning i middelalderens kulturhistorie 80-gruppe – Fordypning i middelalderenskulturhistorie (80MIDKULT) (nedlagt).

Minimum 10 studenter.

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk