EKUL4900 – Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du er hospitant i deler av et semester ved en arbeidsplass i Norge. Oppdragsgiver kan for eksempel være et forlag, museum, avis, tidsskrift, en frivillig organisasjon eller andre kultur- eller næringsinstitusjoner som kan se nytten av en kandidat fra masterprogrammet i europeisk kultur. Det finnes noen få institusjonsavtaler du kan søke på og du kan be om hjelp fra studiekonsulenten til å finne relevante oppdragsgivere. De aller fleste finner relevant arbeidsplass selv og da skal oppdragsgiver godkjennes av programmet. Du deltar i det løpende arbeidet til virksomheten og utfører spesielle oppgaver etter avtale med oppdragsgiver. Arbeidet er ulønnet og foregår i en virksomhet studenten ikke har et arbeidsforhold til i den aktuelle perioden.

Arbeidet med praksisemnet er delt mellom arbeid for oppdragsgiver og eget arbeid med en semesteroppgave. På arbeidsplassen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver som gir innsikt i oppdragsgivers krav og forventninger til en arbeidstaker. Selve hospiteringen kan skje 1 dag i uken gjennom hele semesteret, eller i mer konsentrerte perioder dersom det er hensiktsmessig. Partene blir selv enige om hvordan praksisen skal fordeles i løpet av semesteret, slik at studenten kan følge undervisning i andre emner. Oppdragsgiver plikter å oppnevne en kontaktperson som skal følge deg opp i løpet av praksisperioden. Valg av tema for prosjektoppgaven skal skje i samarbeid mellom oppdragsgiver, deg og veileder ved UiO. Veileder tildeles av instituttet. Tema bør bestemmes før semesterstart og skal godkjennes av veileder.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

  • kompetanse på masternivå innenfor temaet for din semesteroppgave
  • arbeidserfaring fra en bransje som er relevant for idehistorikere og kulturhistorikere
  • erfaring i å arbeide både selvstendig og i team på en arbeidsplass
  • erfaring i å planlegge og gjennomføre et praktisk og/eller teoretisk prosjekt
  • økt bevissthet om egen faglig kompetanse og egne ferdigheter
  • begrunnede vurderinger av egne ferdigheter, skriftlig og muntlig

Opptak og adgangsregulering

Praksisemnet kan inngå som en del av 2. semester i en 2-årig mastergrad ved masterprogrammet i europeisk kultur. Kun studenter som er tatt opp på masterprogrammet i europeisk kultur kan søke opptak. Du søker om opptak til emnet ved å søke om godkjenning av praksisplass. Søknaden skal rettes skriftlig til studiekonsulenten og må inneholde generell informasjon om deg selv og din motivasjon for å søke emnet/praksisplass. Søknaden bør være på ca. en A4 side. Legg i tillegg ved CV og karakterutskrift. Når instituttet har godkjent en oppdragsgiver, sendes søknaden videre til den aktuelle oppdragsgiveren (dersom du ikke allerede har fått tilbud selv), som i sin tur foretar en vurdering av denne. Det er oppdragsgiver som i siste instans avgjør hvem de ønsker å ta imot.

Søknadsfrist er 15. november for påfølgende vårsemester.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Krever bestått eksamen i EKUL4000 – Europa som historisk kunnskapsfellesskap.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått eksamen i nærlesningsemnet.

Undervisning

Undervisning gis i form av veiledning av faglig ansatt ved idéhistorie eller kulturhistorie. Veiledningen knyttes hovedsakelig til arbeid med semesteroppgaven.

Eksamen

Du skal i praksisperioden skrive én semesteroppgave på tilsammen 8-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste. Du leverer oppgaven din i Inspera innen en gitt tidsfrist.

Du, instituttet og den eksterne oppdragsgiveren skal i felleskap bestemme hva som skal være tema for oppgaven. Dersom oppdragsgiver finner det mer hensiktsmessig at du skriver to kortere oppgaver, kan dette avtales i det enkelte tilfellet. Instituttet har det faglige ansvaret for kvalitetssikring av forslag til tema og innhold i oppgaven, samt den faglige oppfølgingen underveis. Veileder tildeles av instituttet.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

På dette emnet får du begrunnelse senest en uke etter at sensuren er kunngjort. Begrunnelsen sendes til student-epost ved UiO.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk