Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende innføring i humanistiske metoder, samt antikkstudier og antikkforskning. Emnet skal gi deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg bedre rustet i møte med studiet ditt.

Undervisningsopplegget er todelt:
Fellesdelen gir en oversikt over de humanistiske vitenskapenes faghistorie og en innføring i hermeneutikk (fortolkningsteori) og vitenskapsteori.

Fagspesifikk del gir deg anledning til å bruke allmenne problemstillinger fra fellesdelen til forstå og fortolke tekster og gjenstander fra antikken. Vi bruker humanistiske metoder som innfallsvinkel til moderne antikkvitenskapelig metode. Vi undersøker også forståelse og fortolkning som praksis: Hva har fortolkere spurt etter? Hva gjør fortolkninger gyldige? Hvilke sammenhenger står fortolkerne selv i? Hvordan skal man forholde seg til forskjellige fortolkninger av samme tekst eller gjenstand?

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du skal kunne:

Fra fellesdelen:

 • forstå og gjøre rede for grunnleggende spørsmål i humanistiske fag
 • være bevisst sammenheng og problemer og muligheter som finnes i humanistisk forskning

Fra fagspesifikk del:

 • gjøre rede for antikkforskningens metodologi
 • vite hvilke grunnleggende problemer som gjør seg gjeldene når du vil forstå og tolke tekster, monumenter eller gjenstander fra antikken
 • reflektere over din egen og andres fortolkning
 • skrive akademiske oppgaver

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ta emnet i første semester av bachelorstudiet.

Overlappende emner

 • Denne exfac’en er en av fire varianter som tilbys ved IFIKK. Det er overlapp disse variantene i mellom, så vel som med alle andre examen facultatum-varianter.
 • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

 • fellesforelesninger 7 dobbelttimer
 • seminarundervisning 8 dobbelttimer

I løpet av den første fellesforelesningen blir det gitt en kort introduksjon til et felles studieobjekt fra instituttets fire fag, i tillegg blir det gitt viktig informasjon om undervisnings- og eksamensopplegget for semesteret som du ikke kan gå glipp av. Vi forventer at du møter til undervisningen!

Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • kvalifiseringsoppgave på 4-6 sider (2.300 tegn pr side) som du må levere i Fronter innen oppgitt frist

Den obligatoriske undervisningsaktiviteten må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Eksamen

Eksamen i emnet er:

 • 4 timers avsluttende skoleeksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig de neste to semesterne emnet går, så lenge den dekkes av det pensum som gis.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk på eksamensdagen? Hvordan søke utsatt eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet er under vurdering for nedleggelse

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk