Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor metafysikk og bevissthetsfilosofi. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk
  • å kunne diskutere metafysiske og/eller bevisshetsfilosofiske problemstillinger på en kritisk og godt faglig fundert måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til Filosofi (master - to år).

Undervisning

12 dobbelttimer seminarer og forelesninger. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner eller fremlegg underveis på seminaret.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Utkast til semesteroppgaven som skal leveres i Canvas.
  • Skriftlige underveisinnleveringer som du leverer i Canvas (mer informasjon legges ut i Canvas).

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at du kan fremstille deg til eksamen. Aktivitetene er kun godkjente det semesteret de gjennomføres.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

 

 

Eksamen

En semesteroppgave på 10-12 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Tema velges i samråd med faglærer. Du leverer eksamenen i Inspera.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du kan fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning høsten 19

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)