Dette emnet er nedlagt

FIL4110 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med lite essay

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor metafysikk og bevissthetsfilosofi. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk.
  • å kunne diskutere metafysiske og/eller bevisshetsfilosofiske problemstillinger på en kritisk og godt faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig.
  • å kunne skrive et essay innenfor den oppgitte rammen på 10-15 A4 sider med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur, og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

En fordel å ha tatt FIL2100 – Fordypning - Metafysikk (nedlagt) eller FIL2101 – Fordypning - Bevissthetsfilosofi (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer seminar. Emnet har felles undervisning med FIL4100 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner eller fremlegg underveis på seminaret som er en obligatorisk aktivitet.

Eksamen

4 timers skoleeksamen samt semesteroppgave på 10-15 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter. Eksamen og essay sensureres separat, og ved utreging av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Undervises første gang høsten 2003

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang våren 2014, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Eksamen

Hver vår

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang våren 2014, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)