Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor språkfilosofien samt de filosofiske aspektene ved logikken. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk.
  • å kunne diskutere språkfilosofiske og/eller logiske/filosofisk-logiske problemstillinger på en kritisk og godt faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig.
  • å kunne skrive et essay innenfor oppgitte rammer med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur, og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til masterprogrammet i filosofi.

Studenter tatt opp til andre programmer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL2403 – Språkfilosofi (tidligere FIL2400/2401).

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med kombinert seminarundervisning og forelesninger. Undervisningen er felles med FIL4400 – Språkfilosofi/logikk.

Alle studentene skal ha et muntlig fremlegg i forbindelse med seminaret. Dette er en obligatorisk aktivitet som må være godkjent for at man kan avlegge eksamen. Aktiviteten er kun gyldig i ett semester. Mer informasjon vil bli gitt på seminaret.

Eksamen

4 timers skoleeksamen samt et lite essay med utgangspunkt i kurset. Skoleeksamen er den samme som for FIL4420 – Språkfilosofi/logikk med stort essay. Eksamen og essay sensureres separat, og ved utregning av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%. Essayet leverer du i Fronter.

Når du skriver essay, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til essayet. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist,
eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Det muntlige fremlegget må være godkjent for at man kan avlegge eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2008

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

Vår 2008

Høst 2007

Vår 2007

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Eksamen

Høst 2013

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Undervisningsspråk

Engelsk