Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Filosofien i det 19. århundre skiller seg fra tidligere filosofi på flere måter: De forskjellige sentrale europeiske tradisjonene endrer seg: I Tyskland etableres en idealistisk historiefilosofisk tradisjon som senere utfordres av politisk filosofi og begynnende eksistensialisme. I Frankrike vokser en positivistisk og scientistisk filosofi fram. I England utviklet utilitaristisk filosofi. Og i USA grunnlegges en helt spesiell amerikansk type filosofi, pragmatisme
Sentrale spørsmål: I hvilken grad er menneskets erkjennelse bestemt av samfunnsmessige og historiske forhold? Hvordan kan objektivitet oppnås og sikres? Gjelder andre gyldighetskriterier i human- og samfunnsvitenskapene enn i naturvitenskapene?

Hva lærer du?

Emnet tas for å styrke faglig bredde og målet er at studenten får den skolering innenfor 1800-tallets filosofi som er nødvendig for å senere kunne komme med kvalifiserte filosofiske bidrag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterstudiet

Anbefalte forkunnskaper

FIL2700 – Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 og FIL2701 – Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 eller tilsvarende.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL2505 og FIL4531.

Eksamen

4 timers avsluttende skoleeksamen samt et lite essay som leveres etter avsluttet undervisning. Skoleeksamen er den samme som for FIL4531. Eksamen og essay sensureres separat, og ved utregning av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%. Studentene vil kunne få noe veiledning i forbindelse med essayskrivingen. For nærmere informasjon, se filosofiprogrammets nettside om oppbygning og gjennomføring.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk