FIL2700 – Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et videregående emne som bygger på FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800. Det fokuseres på enkelte filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i filosofihistorien fra begynnelsen rundt 600 f.Kr. frem til renessansen.

Dette vil inkludere tenkere som for eksempel Heraklit, Parmenides, Sokrates, Platon, Aristoteles, hellenistiske filosofer, senantikke tenkere, Augustin, Boethius, Thomas Aquinas, Ockham, Montaigne og Galieo. Fokus og forfattere som studeres vil variere.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en utdypet forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å ha en viss kjennskap til debatten omkring dette temaet
  • å kunne redegjøre sammenhengende og klart for hovedtrekk ved temaet
  • å kunne drøfte temaet på en noenlunde selvstendig og kritisk måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800 eller tilsvarende kompetanse.

Undervisning

12 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • 2 skriftlige oppgaver på maks 2 sider à 2300 tegn

Nærmere informasjon om frister, legges ut i Canvas.

Aktivitetene er kun gyldig i ett semester.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Eksamen

Semesteroppgave på ca. 10 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste.

Semesteroppgaven leverer du i Canvas.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

En forutsetning for å kunne avlegge eksamen er at den obligatoriske aktiviteten er gjennomført og godkjent.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2007

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke høsten 2020.

Eksamen

Emnet tilbys ikke høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)