Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Her gjennomgåes filosofisk estetiske problemstillinger slik de er blitt formulert historisk og i dag, både som rent fagfilosofiske problemer, og som problemer som oppstår i møtet mellom filosofi og de forskjellige kunster. Dette innebærer at man tar for seg spørsmål av følgende slag: hva er skjønnhet og hvordan plasseres den blant andre ting i verden? Hva er kunst og hvordan plasseres den blant andre ting og virksomheter? Hvordan vurderes estetisk kvalitet? Tekster og problemstillinger vil variere.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre emnet forventes studenten:

  • å være fortrolig med de viktigste begreper og temaer innen sentrale estetiske teorier
  • å kunne gjøre rede for utvalgte estetiske posisjoner slik at sammenhengen med andre filosofiske disipliner (epistemologi, etikk, metafysikk) kommer klart fram
  • å kunne forstå og vurdere sentrale estetiske teorier i deres historiske sammenheng og utvikling, og kjenne til de aktuelle debatter som foregår på grunnlag av disse
  • å kunne gi en selvstendig fremstilling av en utvalgt estetisk teori og kritisk kommentere denne i lys av andre estetiske posisjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL4700 – Filosofisk estetikk samt studenter på bachelornivå . Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av presentasjoner og innlegg.

Når du skriver semesteroppgave har du krav på individuell veiledning
fra lærer. Innen en nærmere fastsatt frist, skal studentene levere et
utkast til semesteroppgaven som skal danne grunnlag for denne
veiledningen. Innlevering av utkastet er obligatorisk, og utkastet må
tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere
opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt på
semestersiden.

Godkjent utkast til semesteroppgave er kun gyldig det semesteret det er
levert og godkjent, og utkast må leveres og godkjennes på nytt ved
eventuelt gjentak av emnet.

Eksamen

4 timers skoleeksamen samt semesteroppgave på 10-15 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter. Eksamen og essay sensureres separat, og ved utreging av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang våren 2014, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Eksamen

Hver vår

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang våren 2014, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Undervisningsspråk

Engelsk