IDE2025 – Fremmedfryktens idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp synet på ulike minoriteter i Vesten i et historisk perspektiv. Det behandler særlig spørsmål om hvordan majoriteten har betraktet og forholdt seg til et kulturelt og etnisk mangfold, og følger tre hovedakser: Toleransens historie fra antikken og frem til opplysningstiden, og anti-judaismens og islamofobiens historie fra middelalderen av. I tillegg trekkes synet på andre typer minoriteter inn. Pensum består av både politiske, religiøse og litterære originaltekster som gjenspeiler tenkning om forholdet mellom «oss» og «de fremmede» og gir et historisk bakteppe for dagens politiske debatter om nasjonale verdier, integrering og toleransens grenser.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • har du historisk kunnskap om fremmedfrykt, toleranse og anti-judaisme
  • kan du lese originaltekster og sette dem inn i en historisk kontekst
  • kan du skille mellom forskjellige ideer om integrering og toleranse og kjenne deres historiske bakgrunn
  • kan du utøve historisk tekstfortolkning og analyse og kan sjangerplassere tekster
  • kan du vurdere fagstoff kritisk og sette aktuelle spørsmål inn i en historisk sammenheng

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 - Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

  • 9 dobbeltimer forelesninger
  • 5 dobbeltimer seminarer

På forelesningene vil det også kunne komme eksterne forelesere. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Oppmøte på minst 4 av 5 seminarer
  • Ett muntlig innlegg

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk