IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker vestens idéhistorie fra det 6. årh. f.Kr. til ca. 1600 e.Kr. I denne perioden legges fundamentet for moderne europeisk tenkning, kultur og samfunn.

Emnet tar for seg hvordan man i de ulike epokene perioden dekker, tenkte om mennesket og dets forhold til seg selv, samfunnet, naturen og det guddommelige. Emnet berører temaer som menneskeverd, politikk, kjærlighet, kjønn, verdensbilde og religiøsitet.

Viktige epoker er den gresk-romerske antikken med dens filosofiske og religiøse mangfold, tidlig kristendom med brytningen mellom gammel kultur og ny tro, høymiddelalderen med dens syntese av filosofi og teologi, renessansens syn på menneske, samfunn og natur, samt reformasjonens nye ideer om forholdet mellom Gud og menneske, kirke og stat.

Studiet er basert på lesing av originalverker (i oversettelse) fra ulike felt og sjangre i tillegg til kommentarlitteratur. Arbeidet med originalverkene skal gi innsikt i og forståelse for sentrale tenkemåter i perioden, mens sekundærlitteraturen skal sette verkene inn i deres sosiale, kulturelle og intellektuelle sammenheng og trekke de idéhistoriske linjene.

Emnet legger også vekt på å få fram hvordan de ulike epokene er blitt tolket og brukt av ettertiden, å presentere nyere forskningsperspektiver og diskutere dagens oppfatninger av perioden.

Hva lærer du?

 • Kunnskap om hovedtrekk i antikkens, middelalderens, renessansen og reformasjonens tenkning
 • Kjennskap til et representativt utvalg av originaltekster fra antikken til og med renessansen
 • Ferdigheter til å lese originaltekster i et historisk perspektiv og i lys av deres samtid
 • Ferdigheter til å vurdere hvilken relevans tenkningen fra antikken til renessansen har for vår tid
 • Innblikk i ulike oppfatninger av antikken, middelalderen, renessansen og reformasjonen innen nyere forskning
 • Grunnleggende ferdigheter i å skrive og vurdere idéhistoriske fagtekster
 • Grunnleggende ferdigheter til å gi og ta konstruktiv kritikk, gjennom gruppearbeid og opponentkommentarer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Samt en rekke andre tidligere emner på 1000-nivå innenfor samme periode, se instituttets oversikt om overgangsordninger.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen består av:

 • 23 dobbelttimer forelesninger, hvorav én er knyttet til oppgaveskriving og én er en biblioteksinnføring
 • 6 seminarer à 3 timer.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Obligatoriske innleveringer

Hjemmeoppgaven er kun gyldig det semesteret den er levert og godkjent. Godkjent deltagelse i seminarundervisningen er gyldig også de neste to gangene emnet går.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Eksamen består av to deleksamener.

 • Hjemmeeksamen over 3 arbeidsdager
 • 4 timers hjemmeeksamen

Ved fastsettelse av samlet karakter teller hjemmeeksamen 60 % og skoleeksamen 40 %. Alle eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk