IDE4025 – Fremmedfryktens idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp synet på ulike minoriteter i Vesten i et historisk perspektiv. Det behandler særlig spørsmål om hvordan majoriteten har betraktet og forholdt seg til et kulturelt og etnisk mangfold, og følger tre hovedakser: Toleransens historie fra antikken og frem til opplysningstiden, og anti-semittismen og islamofobiens historie fra middelalderen av. I tillegg trekkes synet på andre typer minoriteter inn. Pensum består av både politiske, religiøse og litterære originaltekster som gjenspeiler tenkning om forholdet mellom «oss» og «de fremmede» og gir et historisk bakteppe for dagens politiske debatter om nasjonale verdier, integrering og toleransens grenser.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • har du historisk kunnskap om fremmedfrykt, toleranse, konspirasjon og anti-semittisme
  • kan du lese originaltekster og sette dem inn i en historisk kontekst
  • kan du skille mellom forskjellige ideer om integrering og toleranse og kjenne deres historiske bakgrunn
  • kan du utøve historisk tekstfortolkning og analyse
  • kan du sjangerplassere tekster
  • kan du vurdere  fagstoff kritisk og sette aktuelle spørsmål inn i en historisk sammenheng
  • kan du selv finne formulere en problemstilling, orientere deg i vitenskapelig litteratur og knytte den til spørsmål om «oss og dem», konspirasjon eller ulike former for fremmedfrykt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4025 – Fremmedfryktens idéhistorie

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • deltakelse på alle de 3 masterseminarene.
  • innlevering av førsteutkast til semesteroppgave.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Tidligere eksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk