IDE2026 – Historieskrivingens idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva skal vi med fortida? Hvordan skriver vi historie? Og hva brukes historien til? Historie er i dag en vitenskap, en populær sjanger på bokmarkedet og samtidig en viktig politisk, religiøs og ideologisk kampplass. Men hva var historie før?

Emnet tar for seg historieskrivingens ulike former, begrunnelser og anvendelser fra antikken til i dag.

Sentralt står spørsmål som hva historie var før historieskrivingen ble vitenskapeliggjort på 1800-tallet. Pensum består av oversiktslitteratur og utdrag fra sentrale verker i historieskrivingens historie, fra Herodot og Thukydid, via humanistisk og filosofisk historieskriving i renessansen og opplysningstiden og til historieskriving og historiebruk i moderne tid.

Emnet vil legge vekt på å få fram hvordan historieskrivingen både har gjenspeilet sin samtid og vært et forsøk på å påvirke denne. Historie handlet da som nå ikke bare om folks forståelse av fortida, men også om deres opplevelse av sin egen tid og deres forventninger til framtida.  

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

 • har du kjennskap til sentrale utviklingstrekk i historieskrivingens historie i Europa.
 • har du overblikk over ulike måter historien har blitt brukt påfra antikken til vår tid.
 • er du kjent med sentrale perspektiver i nyere historieteori, særlig knyttet til historiebevissthet.
 • kan du analysere originaltekster med historiske perspektiver, og sette dem i idéhistorisk kontekst.
 • kan du forholde deg kritisk og analytisk til bruk av historie i dagens samfunnsdebatt.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 - Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som en kombinasjon av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret, til sammen 14 dobbeltimer.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • muntlig presentasjon

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Adgang til undervisning

  Eksamen

  Hjemmeeksamen over en periode på 3 arbeidsdager (mandag-torsdag) ved semesterets slutt.

  Omfang: 7-9 sider. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

  Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

  Tidligere eksamensoppgaver

  Innlevering i Inspera

  Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Høst 2019

  Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

  Eksamen

  Høst 2019

  Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

  Undervisningsspråk

  Norsk