IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker vestens idéhistorie fra 1600 og fram til i dag. Det gir en innføring i modernitetens grunnleggende ideer og utviklingen av de forestillingene som fremdeles dominerer tenkningen og samfunnet i dag.

Det vil bli lagt vekt på etableringen av nye forestillinger om Gud, mennesket, staten, samfunnet, naturen og kunsten ved inngangen til moderniteten, og hvordan tankegods fra både den vitenskapelige revolusjon, opplysningstiden, romantikken og naturalismen endret den intellektuelle innstillingen som gjør seg gjeldende også i vår egen tid. Det vil dessuten bli lagt vekt på å vise hvordan historisk orientert tenkning utviklet seg og satte sitt preg på ulike livsområder.

Studiet er basert på lesing av originalverker (i oversettelse) fra ulike felt og sjangre i tillegg til kommentarlitteratur. Arbeidet med originalverkene skal gi innsikt i og forståelse for sentrale tenkemåter i perioden, mens sekundærlitteraturen skal sette verkene inn i deres sosiale, kulturelle og intellektuelle sammenheng og trekke opp de idéhistoriske linjene.

Emnet legger vekt på å få fram hvordan de ulike epokene er blitt tolket og brukt av ettertiden, å presentere nyere forskningsperspektiver og diskutere dagens oppfatninger av perioden.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du:

 • Kunnskap om hovedtrekk i modernitetens forestillinger og tenkning.
 • Kjennskap til et representativt utvalg av originaltekster fra 1600-tallet og fram til i dag.
 • ferdigheter i å lese originaltekster fra hele perioden i et historisk perspektiv og i lys av deres samtid.
 • grunnleggende ferdigheter i å formulere idéhistoriske problemstillinger basert på originaltekster fra og sekundærlitteratur om perioden.
 • innblikk i ulike oppfatninger av modernitetens tenkning innen nyere forskning.
 • grunnleggende ferdigheter i å aktivt og selvstendig presentere fagstoffet skriftlig, samt kommentere andres tekster.
 • øvelse i å analysere tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • 20 dobbeltimer forelesninger, hvorav to er knyttet til skrivning av semesteroppgave
 • 10 dobbeltimer obligatoriske seminarer

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • aktiv deltagelse i seminarundervisningen (du må møte minst 7 av 10 ganger. Vi behandler ikke søknader om fravær utover dette)
 • utkast til semesteroppgaven
 • opponentkommentarer til medstudenters utkast

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Utkast og opponentkommentarer leveres i Canvas. Utkast og opponentkommentarer er kun gyldig det semesteret de er levert og godkjent. Godkjent deltagelse i seminarundervisningen er gyldig også de neste to gangene emnet går.

Fra og med våren 2019 vil emnet ha følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Aktiv deltagelse i seminarundervisningen (du må møte minst 7 av 10 ganger. Vi behandler ikke søknader om fravær utover dette)
 • Obligatorisk innlevering

Eksamen

Emnet har mappevurdering. Mappen består av:

 • en firetimers skriftlig eksamen
 • en semesteroppgave 8-10 sider a 2.300 tegn (eksl. litteraturliste, vedlegg) som du leverer i Inspera.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Se fagspesifikke karakterkrav for idehistorie bachelor

Fra og med våren 2019 gjelder følgende eksamensordning:

Eksamen består av to deleksamener.

 • Hjemmeeksamen over 3 arbeidsdager
 • 4 timers skoleeksamen

Ved fastsettelse av samlet karakter teller hjemmeeksamen 60 % og skoleeksamen 40 %. Alle eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk