IDE4016 – Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Jesus er en av de mest sentrale skikkelser i vår historie. Uansett hvilken holdning man har til ham som person, er det umulig å komme utenom den betydning han har hatt innen tenkning og tro, kunst og samfunnsliv. Enhver historisk epoke tegner Kristus i sitt bilde, og vi møter ham også som en sentral figur i vår egen flerkulturelle og flerreligiøse tid.

Emnet skal gi kunnskap om og innsikt i hvordan Jesus-skikkelsen er blitt forstått opp gjennom tiden. Temaet vil bli studert på grunnlag av utvalgte tekster fra Bibelen, særlig Det nye testamentet, og fra seinere historiske epoker. Det vil i tillegg bli belyst gjennom eksempler fra kunst- og litteraturhistorien.

Det vil også bli lagt vekt på hvordan Jesus framstilles i andre religioner og i vår tids medieverden, f.eks. i film og musikk. I moderne tid har det vært forsket mye på Jesus som historisk person og i de seinere år også på den betydningen han har hatt for ettertiden (virknings- og resepsjonshistorien). Emnet vil gi innblikk i ulike trender og resultater innen denne forskningen.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg:

 • god kjennskap til et av Det nye testamentets evangelier
 • oversikt over ulike oppfatninger av Jesus i Det nye testamentet og i utvalgte historiske faser
 • god innsikt i et utvalgt temaområde
 • forståelse av samspillet mellom Jesus-bildet og kulturelle og sosiale forhold i sentrale historiske epoker
 • kjennskap til nyere forskning på den historiske Jesus
 • kjennskap til oppfatninger av Jesus i ulike livssyn og i den moderne mediekulturen
 • øvelse i å reflektere kritisk over ulike forståelser av Jesus-skikkelsen
 • evne til å analysere, fortolke og drøfte innholdet i relativt krevende primærtekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
 • evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du har grunnleggende kunnskap om europeisk historie og noe trening i å lese idéhistoriske tekster eller lignende.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 28 timer, gjennom hele semesteret (felles undervisning med IDE2016 – Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid). I seminardelen forventes det aktiv deltakelse fra studentene gjennom innlegg, diskusjon og spørsmål.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Innlevering av skriftlig oppgave (4-5 sider), som behandles i felles seminar.
 • Muntlig presentasjon (med skriftlig disposisjon, ca. 1 s.) på grunnlag av et fordypningspensum (ca. 200 s.). Presentasjonen etterfølges av en felles drøfting.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen over en periode på 3 arbeidsdager ved semesterets slutt.

Omfang: 7-9 sider. Evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Norsk