Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ideen om frihet og hva som ligger eller bør ligge i dette begrepet, har alltid hatt en plass i politisk tenkning. Videre har det i filosofisk sammenheng vært ført intense debatter om viljens frihet, særlig i forbindelse med spørsmålet om menneskets plass i naturen. Frihet har dessuten hatt en viktig plass i debatter om livsførsel og om å forme sin egen karakter, altså i forbindelse med estetiske og livsfilosofiske tema.

Særlig fra og med 1600-tallet har frihetsbegrepet blitt mer og mer sentralt innen politisk tenkning. Det har i denne sammenheng vært nært knyttet til med tanker om hvor grensene går for borgernes forpliktelser overfor både hverandre og de ulike typer stater vi finner opp gjennom historien og med det fremvoksende begrepet om rettigheter.  Dette emnet kombinerer en historisk innføring i ulike politisk relevante frihetsteorier gjennom lesningen av både sentrale historiske tekster og innblikk i den moderne teoretiske debatten om dette begrepet.

Hva lærer du?

  • ulike teorier om frihet og forskjellene mellom dem
  • hvilken rolle frihetsbegreper spiller og har spilt i ulike politiske teorier
  • å lese og analysere originaltekster som omhandler frihet i politisk tenkning og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • å presentere idéhistoriske teorier om frihet skriftlig
  • å arbeide aktivt og selvstendig med tekster om frihet fra 1600-tallet og frem til vår egen tid
  • å kunne lage din egen problemstilling til semesteroppgaven i samråd ved emnelærer

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2018 – Frihetens idéhistorie

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som

  • 10 dobbelttimer felles undervisning med IDE2018 – Frihetens idéhistorie).
  • 3 dobbelttimer egne masterseminarer knyttet til oppgaveskriving. Seminarene vil være felles for alle studenter som tar emner i idéhistorie på masternivå dette semesteret.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • deltakelse på alle de 3 masterseminarene.
  • innlevering av førsteutkast til semesteroppgave.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider (a 2.300 tegn, eksl. litteraturliste og eventuelle vedlegg) over problemstilling valgt i samråd med veileder.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk