Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det finnes en rekke betydningsfulle kvinner i idéhistorien. Likevel er de ofte blitt marginalisert, ignorert eller glemt. Men vinden har snudd: Det er nå en stadig økende interesse for kvinners bidrag til den omfattende kunnskapshistorien, fra antikken og frem til moderne tid. På dette emnet vil du stifte bekjentskap med sentrale kvinnelige tenkere. Hvilke spørsmål har kvinner vært opptatt av? Hvordan har de fortolket samfunnet rundt seg, og hva har deres løsninger på samtidens utfordringer vært? Pensum består av politiske, religiøse, filosofiske og litterære originaltekster skrevet av kvinner. Tekstene reflekterer deres intellektuelle bredde og sosiale og politiske engasjement gjennom ulike perioder. Emnet bidrar således til en rikere forståelse av idéhistorien og et mer nyansert bilde av den idéhistoriske kanon, som tradisjonelt sett har bestått av menn.  

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet

  • har du kunnskap om sentrale kvinner i idéhistorien
  • kan du lese originaltekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • har du innsikt i en rekke spørsmål som intellektuelle kvinner har vært opptatt av i tidligmoderne tid
  • har du fått trening i å lage din egen problemstilling til semesteroppgaven i samråd ved emnelærer
  • har du fått trening i historisk tekstfortolkning og analyse og har lært deg å sjangerplassere tekster
  • har du fått trening i å legge frem fagstoff og å sette aktuelle spørsmål inn i en historisk sammenheng

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2038 – Kvinner i idéhistorien

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som

  • 9 dobbelttimer felles undervisning med IDE2038.
  • 3 dobbelttimer egne masterseminarer knyttet til oppgaveskriving. Seminarene vil være felles for alle studenter som tar emner i idéhistorie på masternivå dette semesteret.

På forelesningene vil det også kunne komme eksterne forelesere. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • deltakelse på alle de 3 masterseminarene.
  • innlevering av førsteutkast til semesteroppgave.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider (a 2300 tegn, eksl. litteraturliste og eventuelle vedlegg) basert på problemstilling valgt i samråd med faglærer.

På masterseminarene vil du få hjelp til skriving av semesteroppgaven, både fra læreren som holder seminaret og fra medstudenter. En forutsetning for dette er at førsteutkastet til semesteroppgaven tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om innlevering av utkast og opplegget for seminarene blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2020

Eksamen

Annenhver vår fra 2020

Undervisningsspråk

Norsk