IDE4051 – Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en historisk oversikt over sentrale problemstillinger knyttet til straff som reaksjon på lovstridig atferd. Sentralt står endringene i synet på straffens formål og metoder, men også de skiftende synspunkter på hva og hvem som bør straffes. Det vil bli lagt vekt på å synliggjøre hvordan straff er knyttet til juridiske, religiøse, pedagogiske, økonomiske, filosofiske, medisinske og sosiologiske diskurser.

For masterstudentene legges det opp til fordypninger i hvordan moderne strafferett er knyttet til vitenskapeliggjøringen av samfunnet: Vitenskaper som psykiatri og sosiologi innfører nye tenkemåter på straffefeltet.

Hva lærer du?

  • innsikt i hvordan forestillinger om straff er knyttet til ulike idéstrømninger
  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale synspunkter på straff fra opplysningstiden til våre dager
  •  evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
  • utdypet innsikt i et bestemt tema for bedre å forstå de tenkere som har vært opptatt av temaet og hvordan de skiller seg fra hverandre.
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster
  • ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i krevende primærtekster
  • evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur
  • innblikk i de komplekse relasjonene som kan eksistere mellom ulike problemområder i tenkning om straff

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2050 – Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager

Undervisning

Undervisningen gis som:

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider a 2.300 tegn (eksl. litteraturliste, vedlegg).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer dersom du leverer utkast til semesteroppgaven innen rimelig tid før innleveringsfristen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2008

Emneevaluering høsten 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2016

Eksamen

Vår 2016

Undervisningsspråk

Norsk