IDE2050 – Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en historisk oversikt over sentrale problemstillinger knyttet til straff som reaksjon på lovstridig atferd. Sentralt står endringene i synet på straffens formål og metoder, men også de skiftende synspunkter på hva og hvem som bør straffes. Det vil bli lagt vekt på å synliggjøre hvordan straff er knyttet til juridiske, religiøse, pedagogiske, økonomiske, filosofiske, medisinske og sosiologiske diskurser.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

  • innsikt i hvordan forestillinger om straff er knyttet til ulike idéstrømninger
  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale synspunkter på straff fra opplysningstiden til våre dager
  • evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
  • utdypet innsikt i et bestemt tema for bedre å forstå de tenkere som har vært opptatt av temaet og hvordan de skiller seg fra hverandre.
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

  • 8 dobbeltimer forelesninger
  • 2 dobbeltimer seminarer

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • innlevering av utkast til semesteroppgaven.
  • innlevering av opponentkommentarer (kommentarer til medstudenters utkast).

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivitetene kun gyldig det semesteret de er levert og godkjent.

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikk karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2016

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2016

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk