IDE4078 – Veiledet lesning i idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et særskilt undervisningopplegg ut over det ordinære tilbudet på masternivå. Det er beregnet på studenter som trenger emner ut over det ordinære tilbudet, f.eks. på grunn av utenlandsopphold. Innhold og undervisningsform vil variere fra gang til gang emnet blir gitt. Emnets tema skal imidlertid alltid inngå som en naturlig del av det som er masterprogrammets faglige målsetning.

Emnet vil være basert på lesning av både originalkilder og sekundærlitteratur. Sekundærlitteraturen tar for seg utvalgte problemstillinger eller -felter, og originalverkene vil på ulike vis eksemplifisere disse. Pensum, som har et omfang på 1000-1200 sider, settes opp enten av faglærer eller av den enkelte student i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • har du fått spesialisert innsikt i et avgrenset temaområde
  • kan du vurdere og formidle sentrale trekk innenfor valgt temaområde
  • har du fått god oversikt over de problemstillingene som er sentrale innenfor temaområdet, og har lært å forholde deg kritisk til dem
  • har du fått trening i å lese og forstå relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk sammenheng
  • har du utviklet din evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering
  • har du fått trening i skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form

Opptak og adgangsregulering

Emnet tilbys kun til studenter på masterprogrammet i europeisk kultur etter innvilget søknad. Søknad rettes til studiekonsulent for idéhistorie så snart som mulig og senest innen frist for oppmelding til undervisning og eksamen det aktuelle semesteret (1. september / 1. februar).

Undervisning

Undervisning gis som veiledning fra emnelærer på idéhistorie. Dersom det er flere studenter som tar emnet samme semester, kan det bli aktuelt med gruppeveiledning.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Utkast til semesteroppgave

Utkastet skal du levere i Canvas hvor hoveddelen av veiledningen foregår.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2 300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Du velger emne for oppgaven i samråd med faglærer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2017

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk