Dette emnet er nedlagt

KUN4330 – Teori og metode i studiet av middelalderens kunst

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en fordypning i bruk av teori og metode i studiet av middelalderens kunst.

Ulike metodiske og teoretiske utgangspunkter for forståelse og fortolkning av billedkunst og arkitektur i perioden 1000–1500 undersøkes og sentrale begrep og analytiske perspektiver utdypes. Pensum er valgt for å gi et representativt bilde av så vel nyere som eldre teoridannelse på feltet.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • bli kjent med en rekke teoretiske tilnærminger som har vært brukt i studiet av middelalderens kunst, en kunnskap som skal ligge til grunn for utformingen av det teoretiske grunnlaget for din masteroppgave.
  • få en skjerpet kritisk sans overfor metodene som ligger til grunn for eldre og nyere forskning på middelalderens kunst.
  • oppøve din evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av vitenskapelige tekster.
  • trenes i å verbalisere og kommunisere iakttagelser basert på din lesning av pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Krever opptak til Kunsthistorie og visuelle studier (master - to år)

Undervisning

Undervisningen vil foregå å form av veiledet lesning i gruppesamlinger gjennom semesteret.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Muntlig fremlegg

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Fronter. Sjekk derfor studenteposten din og Fronter jevnlig.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4330 er en semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal ha et omfang på 10 sider sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Semesteroppgaven skal leveres inn i Fronter. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgaven. Se instruks for levering av besvarelse i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne ta eksamen.


Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet tilbys ikke lengre

Undervisningsspråk

Skandinavisk