LAT4102 – Latinsk lingvistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En generell innføring i latinsk lingvistikk og deretter fokusering på det feltet (fonologi, morfologi, semantikk eller syntaks) som studenten skal skrive masteroppgave om.

Hva lærer du?

Du blir i stand til å lese og orientere deg i faglitteraturen om latinsk lingvistikk og drøfte denne kritisk i forhold til empiriske data.

Opptak og adgangsregulering

Krever opptak til Latin (studieretning)Klassiske språk (master - to år)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har bestemt seg for tema for masteroppgaven.

Undervisning

Veiledet lesning.

Eksamen

Semesteroppgave på ca. 10 sider (à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste). Tema for oppgaven velges i samråd med lærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)