LAT4190 – Masteroppgave i latin

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid om et emne valgt i samråd med veileder. Oppgaven kan være språklig orientert (språkhistorie, syntaks etc.) eller ligge innenfor en av fagets andre disipliner i snevrere eller videre forstand (f.eks. litteratur, tekstkritikk og overleveringshistorie, stilistikk og retorikk, kultur- og samfunnshistorie). Oppgaven kan gjelde ulike sider ved en latinsk tekst eller ved det antikke Rom. Oppgaven kan også ha form av en kommentar til eller en fortolkning av en tekst, eller en komparativ undersøkelse av to eller flere tekster. Den kan også være forskningshistorisk orientert. Den kan gjelde antikt latin, middelalderlatin eller nylatin.

Hva lærer du?

 • avgrense et passende problemområde
 • utarbeide en fruktbar problemstilling
 • relatere deg til tidligere forskning
 • samle og bearbeide et materiale
 • argumentere vitenskapelig og trekke rimelige slutninger
 • bli fortrolig med det av fagfeltets metodiske og teoretiske rammeverk som er relevant for oppgaven
 • befeste og utvikle dine språklige ferdigheter i latin

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever at du har opptak til Klassiske språk (master - to år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning må være bestått senest semesteret før du leverer oppgaven.

Alle andre emner som skal inngå i mastergraden din, må være bestått senest samme semester som du leverer oppgaven.

Undervisning

Undervisningen gis i form av individuell veiledning. Du har krav på 7,5 timer veiledning.

instituttets sider om masteroppgaven kan du lese om tildeling av veileder og om rettigheter og plikter for student og veileder i masterveiledningen.

For at du skal kunne levere masteroppgaven, må du ha fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

Godkjent muntlig presentasjon er gyldig det semesteret den blir avholdt, samt følgende semester.

Eksamen

Eksamen består av:

 • masteroppgaven (25-50 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og eventuelle vedlegg)
 • muntlig eksamen (30-60 minutter)

Muntlig eksamen finner normalt sted innen utgangen av semesteret. Innkalling til muntlig eksamen får du via student-epost ved UiO.

Frist for innlevering av masteroppgaven er:

 • 15. november i høstsemesteret
 • 15. mai i vårsemesteret

Dette er det vi kaller garantifristene, men oppgaven kan leveres helt frem til 15.desember i høstsemesteret og 15. juni i vårsemesteret. Les mer om dette her.

Trekkfristen er 1. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.

Hvordan levere masteroppgaven:

Merk at du må levere følgende:

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Masteroppgaven vurderes av en intern faglærer (som ikke er veileder) og en ekstern sensor.

Før muntlig eksamen setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Dersom kandidaten ønsker det, kan denne oppgis av kommisjonen på eksamensdagen rett før muntlig eksamen. Muntlig eksamen fungerer justerende på den karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Endelig karakter settes altså etter en samlet vurdering og blir meddelt til kandidaten når den muntlige eksamen er avsluttet.

Begrunnelse og klage

Du får tilsendt skriftlig begrunnelse for sensurvedtaket på masteroppgaven innen en uke etter muntlig eksamen.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst