LAT4303 – Senantikk og middelalderlatinsk prosa og poesi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser prosa og poesi fra ca. 400 til ca. 1400, til sammen ca. 100 sider*. Ulike sjangre er representert, for eksempel kristne hymner, epos, historieskrivning, biografi og brev. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og fordypning.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts. Ratio mellom omfang av primærlitteratur og omfang av sekundærlitteraur kan variere ut fra tematisk vinkling på emnet.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kan du oversette pensumtekstene til norsk og/eller engelsk og fortolke dem
  • behersker du ordforrådet i tekstene
  • kan du gjøre rede for språklige og stilistiske trekk i tekstene
  • kan du gjøre rede for utviklingen fra antikk metrisk poesi til rytmisk dikt
  • kan du diskutere kristendommens betydning for utviklingen av språk, stil og innhold i tekster fra perioden
  • kan du diskutere hvordan antikke litterære sjangre (for eksempel epos, historiske tekster, biografi, brev) har blitt forvaltet under perioden, og hvordan nye (eksempelvis hymner og preken) har blitt skapt

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minimum 60 studiepoeng i latin for å ta dette emnet.

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

10 dobbelttimer seminarundervisning felles med LAT2404 – Senantikke og middelalderlatinske tekster. Undervisningsformen krever aktiv deltagelse av deg som student og vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

Dersom det ikke er mer enn to studenter som følger undervisningen, kan undervisningen bli gjort om til veiledet lesning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • innlevering av utkast til semesteroppgaven. Utkastet leveres i Canvas ca. midtveis i semesteret.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Dersom en besvarelse ikke godkjennes ved første innlevering, har studenten anledning til å forsøke på nytt. Det gis veiledning på bakgrunn av innlevert utkast.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er kun gyldig det aktuelle semesteret fordi aktiviteten er direkte knyttet til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn, ekskl. litteraturliste. Oppgaveteksten oppgis av faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

 Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Engelsk