Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser 100 sider* romersk prosa. I tillegg kommer sekundærlitteratur.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter avlagt eksamen skal du kunne

  • oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem
  • gjøre rede for trekk ved tekstene knyttet til sjanger, retorikk og stilistikk
  • undersøke tekstene med henblikk på historiske, kulturelle eller andre aspekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i latin, eller tilsvarende.

Undervisning

10 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Våren 2020 har emnet felles undervisning med LAT2408 – Romersk fiksjonsprosa.

Det forventes at du møter forberedt til undervisningen.

Dersom det ikke er mer enn to studenter som følger undervisningen, kan undervisningen bli gjort om til veiledet lesning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • oppmøte i undervisningen, minst 7 av 10 ganger
  • muntlig fremlegg/foredrag (30 minutter)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent aktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

Semesteroppgave på 10-12 sider à 2300 tegn (uten mellomrom; ikke medregnet tittelside og litteraturliste).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (merk at eksamensformen til og med høsten 2016 var 4 timers skriftlig eksamen)

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)