Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir fordypning i Vergils forfatterskap med særlig fokus på Aeneiden. Vi vil primært lese bøker fra annen halvdel av eposet. Du skal opparbeide deg fortrolighet med Vergils språk og stil gjennom nærlesning av tre bøker på latin og skaffe deg et overblikk over hele verket ved ekstensiv lesning av de bøker du ikke tidligere lest (eventuelt i oversettelse til et moderne språk). Parallelt leses relevante deler av Homer i oversettelse. Emnet gir deg først og fremst innsikt i primærtekstene, men gjennom lesning av sekundærlitteratur får du også kjennskap til litterære og historiske aspekter.

Hva lærer du?

Etter endt eksamen skal du kunne:

  • Gjøre rede for verkets innhold og struktur.
  • Oversette pensumtekster fra latin til norsk.
  • Diskutere enkeltpassasjer med henblikk på språklige, stilistiske, litterære eller historiske aspekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du må ha opptak til Klassiske språk (master - to år) for å ta dette emnet. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fordypning (80 studiepoeng) i latin.

Undervisning

Våren 2021: Grunnet Covid-19 kan undervisningen bli helt eller delvis digital. Du vil bli varslet dersom undervisningen blir (delvis) digital.

10 dobbelttimer seminarundervisning. Seminarundervisningen forutsetter aktiv deltagelse. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • utkast til semesteroppgaven

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent utkast til semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret det er levert og godkjent.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn (ikke inkludert litteraturliste).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast vil bli gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2021

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk