Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ARA1020 - Arabisk B videreutvikler treningen i å lytte, snakke, lese og skrive arabisk. Du får en innføring i grunnleggende grammatisk analyse og opplæring i standard arabisk. I tillegg fortsetter du å lære enten egyptisk eller syrisk dialekt. Emnet legger vekt på å øke bevissthet rundt kulturelle aspekter.

Har du arabisk som morsmål og/eller har videregående eller universitetsutdannelse fra et arabisk land? Da må du søke om fritak fra oppmøte på språklab og seminarundervisningen (du finner mer informasjon om dette under "Undervisning").

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å:

 • være i stand til å føre enkle samtaler om hverdagslige temaer
 • forstå betydningen av nye ord ut fra kontekst og andre holdepunkter
 • kunne lese korte tekster fra pensum relativt flytende
 • kunne uttrykke deg skriftlig på et grunnleggende nivå
 • ha en generell forståelse av aspekter ved den arabiske kulturen

Du skal også være i stand til å formidle akademisk kunnskap om det arabiske språket på norsk og/eller engelsk, og du skal kunne oversette fra arabisk til idiomatisk riktig norsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Når du registrerer deg til emnet i Studentweb, må du velge samme dialekt som du tok på ARA1010 - Arabisk A.

Enkeltemnestudenter med tidligere programstudierett på Midtøsten-studier med arabisk som ikke har tatt eksamen i emnet før kan søke om opptak på emnet. Opptak på emnet krever at du oppfyller disse kravene og at det er ledig kapasitet på emnet etter at programstudentene har meldt seg opp. Ta kontakt med studentinfo@ikos.uio.no etter at enkeltemneopptaket har startet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt)

Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med andre studieenheter som du tidligere har oppnådd studiepoeng i.

Undervisning

Totalt 6 timer undervisning i uken:

 • Forelesninger: 1 time felles grammatikkforelesning
 • Seminarundervisning: 4 timer seminarundervisning
 • Språklab: 1 time språklab

Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes at du gjør lekser gitt i Canvas og møter forberedt til undervisningen. Det legges opp til gruppearbeid og ukentlige evalueringer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på minst:
  • 10 av 12 grammatikkforelesninger
  • 20 av 26 seminar
  • 10 av 12 språklab
 • To obligatoriske prosjektoppgaver
  Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Fritak

Har du arabisk som morsmål og/eller har videregående eller universitetsutdannelse fra et arabisk land? Da må du søke om fritak fra oppmøte på språklab og seminarundervisningen. Dersom du får innvilget fritak, må du gjøre andre oppgaver etter avtale med faglærer. I tillegg må du delta i minst 10 grammatikkforelesninger. Du må ta samme eksamen som studenter uten fritak. 

Våren 2022: Studenter som har innvilget fritak på ARA1020 våren 2022 må i stedet for å delta på språklab og seminar følge et obligatorisk kurs i akademisk norsk. I tillegg må du delta på minst 10 grammatikkforelesninger. 

Kurset i akademisk norsk vil starte opp i februar, og ha undervisning på tirsdager fra 10.15-12.00. 

Fristen for å søke instituttet om fritak via dette nettskjemaet er 1. februar. Nettskjemaet åpner ved semesterstart.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter med innvilget fritak fra undervisningen må ta samme eksamen som de andre studentene på emnet. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk eller norsk.

Eksamensoppgavene kan bli gitt på norsk, engelsk og/eller arabisk. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet tilbyr kontinuasjonseksamen for de som stryker på ordinær eksamen. Studenter som leverer blankt eller trekker seg under eksamen har ikke rett til kontinuasjonseksamen med mindre man leverer legeerklæring datert samme dag.

Kontinuasjonseksamen arrangeres samtidig med utsatt eksamen, som er for kandidater som er syke eller har annen gyldig grunn for fravær på ordinær eksamen.

Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen arrangeres kun én gang.

NB! Du har ikke krav på ny eksamen om du ikke møter til eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk og arabisk