Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ARA1020 - Arabisk B videreutvikler treningen i å lytte, snakke, lese og skrive arabisk. Du får en innføring i grunnleggende grammatisk analyse og opplæring i standard arabisk. I tillegg fortsetter du å lære enten egyptisk eller syrisk dialekt. Emnet legger vekt på å øke bevissthet rundt kulturelle aspekter.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å:

 • være i stand til å føre enkle samtaler om hverdagslige temaer
 • forstå betydningen av nye ord ut fra kontekst og andre holdepunkter
 • kunne lese korte tekster fra pensum relativt flytende
 • kunne uttrykke deg skriftlig på et grunnleggende nivå
 • ha en generell forståelse av aspekter ved den arabiske kulturen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Når du registrerer deg til emnet i Studentweb, må du velge samme dialekt som du tok på ARA1010 - Arabisk A.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt)

Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med andre studieenheter som du tidligere har oppnådd studiepoeng i.

Undervisning

Våren 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det fremkommer av detaljert timeplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som eventuelt tilbys digitalt. 

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning i ARA1020 våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.

Totalt 6 timer undervisning i uken:


 • Forelesninger: 1 time felles grammatikkforelesning
 • Seminarundervisning: 4 timer seminarundervisning
 • Språklab: 1 time språklab

Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes at du gjør lekser gitt i Canvas og møter forberedt til undervisningen. Det legges opp til gruppearbeid og ukentlige evalueringer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på minst:
  • 10 av 12 grammatikkforelesninger
  • 20 av 26 seminar
  • 10 av 12 språklab
 • To obligatoriske prosjektoppgaver
  Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Fritak

Har du arabisk som morsmål? Da kan du søke om fritak fra oppmøte på språklab og seminarundervisningen. Dersom du får innvilget fritak, vil du få utlevert tre obligatoriske skriftlige oppgaver som må leveres innen gitte frister i Canvas. I tillegg må du delta i minst 10 grammatikkforelesninger.

Fristen for å søke instituttet om fritak via dette nettskjemaet er 1. februar. Nettskjemaet åpner ved semesterstart.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk og arabisk