Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Arabisk A er et første møte med moderne arabisk språk i både skriftlig (standardarabisk) og muntlig (talemål) form. Standardarabisk er det offisielle språket i land i Midtøsten og Nord Afrika, og arabisk brukes i religiøse sammenhenger i islamske land over hele verden.

Etter en innføring i alfabet og uttale legges hovedvekten på praktisk beherskelse av moderne arabisk, både skriftlig og muntlig. Emnet omfatter også en innføring i grunnleggende grammatiske strukturer, og en introduksjon til den arabiske kulturen presentert gjennom eksisterende audiovisuelle opptak i undervisningsbøkene.

Emnet må sees i sammenheng med ARA1020 – Arabisk B, som fortsetter gjennomgangen av grunnleggende grammatikk, samt praksis i de fire språkferdighetene, lytting, snakking, lesing, og skriving, og legger grunnlag for videre fordypning i ARA1030 – Arabisk C og til utenlandsopphold (ARA2010 – Arabisk D).

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du:

  • Å ha utviklet en grunnleggende lytteforståelse og et begrenset, grunnleggende ordforråd for å kunne føre helt enkle samtaler som omhandler et begrenset antall situasjoner på egyptisk eller syrisk talemål, samt på standardarabisk.
  • Å ha lært å lese og skrive enkel arabisk tekst.
  • Å ha tilegnet deg kunnskaper om deler av den grunnleggende grammatikken for standardarabisk og talemål (egyptisk eller syrisk).
  • Å ha kjennskap til vitenskapelig transkripsjon (gjengivelse av arabisk uttale med latinske bokstaver).

Emnet går ikke langt nok til at du vil kunne lese og forstå arabiske tekster på egenhånd.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Programstudenter som følger anbefalte studieløp der emnet inngår som obligatorisk i emnegruppen, vil bli prioritert.

Studenter som ikke møter opp den første uken med undervisning vil miste studieretten på emnet.

Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode lese- og skriveferdigheter i engelsk.

Grunnleggende ferdigheter i norsk grammatisk analyse

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen foregår over 12 uker. Det gis 6 timer undervisning i uken. Den første uken (uke 34) er det felles intensiv grammatikkundervisning med tyrkisk og persisk.

Det gis seminartimer i både standardarabisk og et arabisk talemål (egyptisk eller syrisk) gjennom hele semesteret, samt seminartimer i grammatikk. Du melder deg enten i gruppen for standardarabisk og egyptisk, eller i gruppen for standardarabisk og syrisk før semesterstart, samtidig som du melder deg til emnet i StudentWeb. Det er et begrenset antall plasser i hver gruppe og det er førstemann-til-mølla som gjelder. Det er ikke mulig å bytte gruppe etter at du er plassert.

Arabiskstudiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltagelse i undervisningen i form av samtaler, lesing og presentasjoner. I tillegg til deltagelse i undervisningen forventes du å arbeide ca. 2-3 timer med forberedelser og oppgaver til hver undervisningstime. Oppgavene finnes og gjøres delvis på nettsiden til pensumbøkene, mens noen oppgaver blir levert ut i timen. Du oppfordres til å samarbeide med andre studenter gjennom kollokvier helt fra semesterstart.

Høsten 2018 skal bøkene Alif Baa og Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya (tredje utgave/volum 1) brukes. Du må kjøpe lærebøkene før du møter opp til første undervisningstime. Kjøp av bøkene gir deg tilgang i 18 måneder til emnets interaktive kurswebside alkitaabtextbook.com. I tillegg må du kjøpe online-tilgang på alkitaabtextbook.com for å få tilgang til å lese om leksene og jobbe med øvelsene.

Obligatorisk undervisningsaktivtet:

  • Oppmøte til minst 80 % av undervisningen
  • Studentene må ha gjennomført 70 % av oppgavene både på nettsidene til Al-Kitaab og oppgaver som gis i undervisningen.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

 

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent de obligatoriske undervisningsaktivitetene.

Eksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Mer detaljert informasjon om eksamen gis i løpet av semesteret.

Ingen muntlig eksamen.

Sensorveiledninger.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsen på norsk (evt engelsk.) Noen spørsmål kan bli stilt på arabisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevanluering H2016

Emnet inngår i 80-gruppen i arabisk språk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor), studieretning Midtøsten-studier med arabisk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk