Kort om emnet

NB! Våren 2017 var siste gang emnet hadde undervisning. Det tilbys ingen ordinær undervisning på Blindern våren 2018. Eksamen våren 2018 arrangers for studenter som ønsker å gå opp om igjen for å forbedre karakter, eller studenter som har bestått all obligatorisk aktivitet (inkludert utenlandsoppholdet) og fulgt undervisning tidligere, men ikke fått tatt eksamen.

ARA 3+4 går over to semestre, 30 studiepoeng om høsten og 10 studiepoeng om våren. Emnet starter med et intensivt studieopphold i et arabisk land i høstsemesteret etterfulgt av undervisning ved UiO i det påfølgende vårsemesteret. Emnet tar sikte på å øke ferdighetene i arabisk muntlig og skriftlig, lese originaltekster og utvikle en grunnleggende forståelse av tekstenes kulturelle og sosiale sammenheng.

  Oppholdet i utlandet er et første møte med den arabiske kulturen på nært hold og er en integrert del av emnet. Valg av studiested i utlandet er hvert år avhengig av den politiske utviklingen og sikkerhetssituasjonen i området.

  Høsten 2016 tilbyr vi følgende to alternativer:

  • Språkstudier ved Qasid i Amman (Jordan)
  • Språkstudier i regi av ILI i Muscat (Oman)

  All praktisk informasjon om studieoppholdet I Midtøsten finner du her.

  Siden emnet går over to semestre, får du ikke formell uttelling i form av studiepoeng før avsluttende eksamen i emnet er avlagt og bestått i vårsemesteret.

  Hva lærer du?

  Tyngden i undervisningen flyttes fra det å forstå og snakke (i ARA 3) til det å lese og skrive (i ARA 4).

  Etter ARA2110 (Arabisk språk 3+4) forventes du å:

  • Ha tilegnet deg muntlige ferdigheter til å føre en samtale på middels nivå på standardarabisk og en arabisk dialekt.
  • Kunne lese og forstå enkle tekster på standardarabisk.
  • Kunne ta deg frem i middels avanserte tekster med innviklede setningsstrukturer ved hjelp av ordbøker og grammatiske referanseverk.
  • Ha utviklet ferdigheter i høytlesing og oversettelse av middels vanskelige tekster av ulike genre.
  • Kunne gjøre en grammatisk analyse basert på kunnskaper tilsvarende grammatikken i pensumbøkene.
  • Kunne skrive på standardarabisk om et emne knyttet til pensumet.

  Opptak og adgangsregulering

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i StudentWeb må du søke instituttet om opptak til emnet og det integrerte studieoppholdet i utlandet på eget skjema (for mer informasjon og søknadskjema se lenker under "Kort om emnet" over.) Informasjon om utenlandsoppholdet og søknadsprosedyre vil bli gitt i vårsemesteret før utreise.

  Forkunnskaper

  Obligatoriske forkunnskaper

  Bestått ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt) og ARA1120 – Arabic language 2 (nedlagt).

  Anbefalte forkunnskaper

  Pensumlitteraturen er på engelsk så gode leseferdigeheter i engelsk er en forutsetning.

  Overlappende emner

  Emnet overlappes av arabisk storfag etter gammel ordning. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

  Undervisning

  NB! Våren 2017 var siste gang emnet hadde undervisning. Det tilbys ingen ordinær undervisning på Blindern våren 2018. Eksamen våren 2018 arrangers for studenter som ønsker å gå opp om igjen for å forbedre karakter, eller studenter som har bestått all obligatorisk aktivitet (inkludert utenlandsoppholdet) og fulgt undervisning tidligere, men ikke fått tatt eksamen.

  Høstsemesteret omfattes av intensiv språkundervisning i form av et obligatorisk studieopphold med spesifiserte obligatoriske språkkurs i skriftarabisk og talemål i et arabisktalende land. For at oppholdet skal bli regnet som godkjent, må du ha deltatt i minst 80 % av undervisningen, samt fått godkjent en avsluttende test arrangert av det aktuelle lærestedet i utlandet. Dette er forutsetningen for at du skal kunne fortsette på emnet i vårsemesteret. Undervisningen fortsetter ved UiO påfølgende vårsemester.

  I høstsemesteret i utlandet ligger hovedvekten på tale- og lytteferdigheter. I vårsemesteret i Oslo ligger hovedvekten på lese- og skriveferdigheter.

  Undervisningstilbudet i vårsemesteret utgjør 8 timer i uken. Det forventes aktiv deltakelse i timene i form av samtaler, presentasjoner, produksjon av fri tekst på arabisk, deltakelse I debatter, lesing og andre øvelser. Emnet forutsetter at studentene arbeider med oppgaver minst 3 timer daglig i tillegg til undervisningen.

  Undervisningsspråk er norsk, arabisk og engelsk.

  Krav til fremmøte og obligatoriske aktiviteter:

  • Minst 80 % fremmøte. Ved fravær grunnet sykdom må sykemelding leveres til studiekonsulenten innen 3 dager etter at du er tilbake. Mister du timer må du selv sørge for å ta igjen hjemmelekser og det som blir gjennomgått i timene.
  • Levere minst 70 % av oppgavene som gis i løpet av semesteret.

  Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

  Adgang til undervisning

  Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

  Eksamen

  NB! Våren 2017 var siste gang emnet hadde undervisning. Det tilbys ingen ordinær undervisning på Blindern våren 2018. Eksamen våren 2018 arrangers for studenter som ønsker å gå opp om igjen for å forbedre karakter, eller studenter som har bestått all obligatorisk aktivitet (inkludert utenlandsoppholdet) og fulgt undervisning tidligere, men ikke fått tatt eksamen.

  Avsluttende eksamen i emnet finner sted I vårsemesteret ved UiO.

  Før du kan avlegge avsluttende muntlig og skriftlig eksamen ved UiO, må du fremlegge dokumentasjon på deltakelse i undervisningen i utlandet. Denne må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. I tillegg må du ha:

  • deltatt i minst 80 % av undervisningen på de obligatoriske språkkursene i utlandet.
  • fått godkjent de avsluttende prøvene ved de obligatoriske språkkursene i utlandet.
  • deltatt i minst 80 % av undervisningen ved UiO i vårsemesteret.
  • levert minst 70 % av oppgavene som gis i løpet av semesteret.
  • fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten ved UiO (se under undervisning).

  Eksamen for våren 2018:

  Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

  Eksamen vil blant annet inneholde lytteprøve, testing av ordforråd og grammatikk, samt å skrive en sammenhengende tekst på arabisk.

  Deler av eksamen skal besvares på arabisk, mens deler kan besvares på norsk (ev. et annet skandinavisk språk eller engelsk). Hvilke deler som skal besvares på arabisk vil fremgå av oppgaveteksten.

  I etterkant av den skriftlige prøven blir det holdt en muntlig prøve.

  Skriftlig eksamen må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til muntlig eksamen. Den skriftlige prøven teller 70% og den muntlige 30% av endelig eksamenskarakter.

  Både den muntlige og den skriftlige prøven skal være bestått for at eksamen i sin helhet skal være bestått.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

  Hjelpemidler

  Kun bruk av følgende ordbøker er tillatt under skriftlig eksamen (ikke elektroniske):

  •  Wehr/Cowen, Arabic-English Dictionary
  • Oxford English-Arabic Dictionary (inkl. dennes “concise” utgave)

  Andre ordbøker er ikke tillatt.

  Ordbøkene vil bli sjekket i eksamenslokalet. Vær tidlig med å skaffe deg ordbøkene til eksamensdagen.

  Eksamensspråk

  Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på standardarabisk eller dialekt, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt.engelsk).

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Bare studenter som har bestått skriftlig prøve kan framstille seg til muntlig prøve.

  For endelig karakter teller den skriftlige prøven 70 % og den muntlige prøven 30 %. Både skriftlig og muntlig prøve må bestås for å stå til eksamen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Underveisevaluering ARA2110

  Periodisk evaluering

  Annet

  Emnet inngår i 80-gruppen i arabisk språk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor), studieretning Midtøsten-studier med arabisk.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  40

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  2017 høst

  Undervisningsspråk

  Norsk og arabisk