Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell innføring i norsk administrasjonshistorie 1660-1945 med hovedvekt på hvilket materiale man kan forvente å finne i ulike arkiv fra ulike tidsperioder.

Paleografi med avsluttende obligatorisk prøve.

Depotfunksjoner i praksis (ca 2 uker): Praksisperiode i en arkivdepotinstitusjon med kompetente fagpersoner som kan følge opp studenten. Målet for praksisperioden er å gi studenten kunnskap om og erfaring fra praktisk depotarbeid. Studenten vil delta i betjening av lesesal, framfinning av etterspurt materiale, saksbehandling, praktisk ordning og katalogisering, formidling og om mulig deltakelse i annet faglig arbeid.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg en forståelse av oppbygging, organisering, ordning og bruk av historiske arkiver. Studenten skal beherske ulike sider av publikumsbetjening i en arkivdepotinstitusjon. Studenten skal også ha en oversikt over hovedtrekkene i norsk administrasjonshistorie fra 1660-1945. Studenten skal avlegge en obligatorisk prøve i tyding av gotisk skrift (paleografi). Prøven må være bestått før eksamen kan avlegges.

Gjennom undervisning, egenstudier og praksisperiode skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Studenten må kunne forholde seg til store mengder stoff, og skal evne å trekke ut sentrale poenger. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er begrenset til 20 studenter. Kandidater som også har tatt ARKIV1010 vil bli foretrukket ved flere enn 20 påmeldte.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar, dersom det er ledig kapasitet.

Overlappende emner

Deler av semesteremnet i arkivkunnskap.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger ( ca.8 dblt.), seminarundervisning (2 dblt.) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving, og en praksisperiode på to uker i en arkivdepotinstitusjon. Praksisperioden finner sted i februar måned.

Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.

Midtveis i semesteret skal det leveres et førsteutkast til essayet samt to opponentkommentarer til førsteutkast skrevet av andre studenter. Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.

Mappen skal inneholde: En kort oppgave på 1-3 sider og et essay på 6-8 sider. Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering V-08

Annet

Emnet kan sammen med andre arkivemner inngå i en bachlorgrad i Kultur- og idéstudier, studieretning arkivkunnskap.

Se også studieinformasjon under instituttets hjemmesider.

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Siste gang vår 2008
Erstattes av ARKIV2010 Arkivforvaltning i praksis

Eksamen

Vår 2008

Siste gang vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk