Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i Japans historie fra førhistorien til den såkalte Meiji-restaurasjonen:  kuppet som innledet Japans sprang inn i den moderne, vestlig-dominerte verden.  Japan er et av de rikest dokumenterte førmoderne samfunn, og en skattekiste for alle som er interessert i eldre historie.  Hvordan fungerte staten, økonomien, loven, krigen, byen, landsbygda, eller familien før moderne verdier fant innpass i denne fjerne øystaten?  Hvordan levde og døde en samurai, en munk, eller en prostituert i Edo eller Osaka for 200 år siden?

Første del av emnet gir en kronologisk gjennomgang av de viktigste epokene i Japans tidligere historie.  Andre del er tematisk satt opp, og bygger blant annet på lesing av oversatte historiske kilder.  Ved å tolke primærkilder av forskjellig slag (fra mytologiske tekster fra 700-tallet til rettsprotokoller fra 1800-tallet) forsøker vi å leve oss inn i samfunnet og tankemønstrene fra det gamle Japan.  Kanskje hjelper det oss til å tilegne oss et kritisk perspektiv på «vedtatte» historiske sannheter.

Den siste delen av emnet er en skriveprosess, hvor dere arbeider med en selvstendig oppgave som skal ta utgangspunkt i en oversatt primærkilde.  Dere får kommentar på disposisjon og førsteutkast, og skal også kommentere andres utkast.  Skriveprosessen gir ferdigheter som også vil komme til nytte i andre emner.

Hva lærer du?

  • Du får oversikt over de store linjene i Japans eldre historie.
  • Du lærer å arbeide med primærkilder (om enn i oversettelse), og stille grunnleggende spørsmål om kontekst, agenda, pålitelighet, underliggende verdenssyn, m.m.
  • Du får en kristisk bevissthet på hvordan historie handler like mye om forskjellige tolknnger som historiske fakta. 
  • Du får trening i å skrive en oppgave om et selvvalgt tema gjennom en flertrinns skriveprosess.
  • Du får trening i hvordan man finner og evaluerer akademiske kilder. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet stiller ingen krav til forkunnskaper. 

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot JAP2503 – Japanese History (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller ved digital undervisning, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen.

 

Undervisningen utgjør 1 dobbelttime forelesning/seminar per uke over 12 uker. Studentenes skriveprosess utgjør en vesentlig del av undervisningsopplegget.

 

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte til minst 10 av 12 dobbelttimer
  • Disposisjon for semesteroppgaven
  • Førsteutkast av semesteroppgaven
  • Kommentar på andres førsteutkast

Disposisjon, førsteutkast og kommentar skal leveres innen gitte frister i Canvas.

Godkjent oppmøte er gyldig de to neste gangene emnet blir gitt. Godkjent disposisjon, førsteutkast og kommentar er gyldig i ett semester. All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått alt godkjent. Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave på ca. 10 sider (ca. 2300 tegn per side uten mellomrom).

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Se mer om dette under Undervisning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver høst fra 2020

Eksamen

Annenhver høst fra 2020

Undervisningsspråk

Norsk