JAP3000 – Bacheloroppgave i Japan-studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er rettet mot ferdigstilling av et skriftlig arbeid om et Japan-relatert tema som velges i samråd med emneansvarlig. Dette er et avsluttende emne som skal tas i siste semester. I den grad det er mulig skal oppgaven kombinere kunnskaper fra språkemnene, emnene i områdekunnskap og emnene i kultur-/samfunnsfag i form av et selvstendig arbeid om et selvvalgt tema.

Oppgavens omfang skal være ca. 15 sider à 2300 tegn (uten mellomrom). Hvis oversettelse er en sentral del av oppgaven, skal analysedelen ha et omfang på minst 10 sider, og helheten kan overstige 15 sider. Minst én japanskspråklig tekst skal benyttes i oppgaven.

Emnet skal fungere som forberedelse til et arbeidsliv som krever evne til selvstendig problemløsing, eller som forberedelse til en mastergrad.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

  • Formulere en problemstilling
  • Finne relevant litteratur og kilder
  • Uttrykke deg i sjangeren akademisk sakprosa, inklusiv å kunne referere og lage litteraturliste
  • Skrive en analytisk tekst om et Japan-relatert emne

Opptak og adgangsregulering

Emnet er tilgjengelig for studenter med opptak til bachelorprogrammet i Japansk med Japan-studier.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Dette emnet tar ikke opp enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten må ha fullført det obligatoriske utenlandsoppholdet i Japan, eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Studenter skal i henhold til anbefalt studieløp ta dette emnet i siste semester av bachelorgraden.

Undervisning

Undervisningen består av en innledende forelesning, 2 gruppeseminarer, og 2 individuelle veiledningsmøter. Det er forventet aktiv deltagelse på seminarene i form av diskusjoner og fellessamtaler. Mer informasjon om undervisningsopplegget blir gitt ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte til undervisningen (5 møtepunkter) 
  • Et førsteutkast til semesteropgaven som må godkjennes av faglærer

Detaljert informasjon om semesteroppgaven blir gitt i første undervisningstime, og publisert på semestersiden ved semesterstart. Se IKOS’ egen ressursside for oppgaveskrivning.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent. Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semesterne emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave på 15 sider.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk