Kort om emnet

Emnet starter med et fem måneders intensivt studieopphold i Kina i høstsemesteret, etterfulgt av omfattende undervisning ved UiO i det påfølgende vårsemesteret.

I Kina ligger hovedvekten på tale- og lytteferdigheter, men lesetreningen er også svært krevende. I Oslo ligger hovedvekten på lese- og skrivetrening.

På Kinesisk 3+4 tar vi skrittet fra læreboktekster til originale tekster fra det virkelige liv. Lesetreningen omfatter både skjønnlitteratur og sakprosa, omkring halvparten av hver. I en del av tekstene lærer studentene for første gang å lese tradisjonelle tegn, som fremdeles er standard blant annet i Hongkong og Taiwan.

Undervisningen i Oslo omfatter også en innføring i klassisk kinesisk, som den dag i dag spiller en viktig rolle i kinesisk skriftkultur.

Viktig! Alle studenter må lese: Praktisk informasjon om Kina-opphold og søknadsskjema

*Infomøte for studenter som vil reise ut høsten 2013*

Siden emnet går over to semestre, får ikke studenten formell uttelling i form av studiepoeng før avsluttende eksamen i emnet er avlagt og bestått i vårsemesteret.

Hva lærer du?

Studieoppholdet i Kina gir muntlige ferdigheter til å føre en samtale på middels høyt nivå. Lesetreningen i Kina og Oslo skal gjøre det mulig å ta seg frem i forholdsvis avanserte tekster ved hjelp av ordbøker og andre hjelpemidler. De skriftlige oppgavene gir trening i å skrive korte essays på kinesisk om temaer av moderat vanskelighetsgrad.

I tillegg til generell språkbeherskelse gir emnet leseferdigheter som skal gjøre det mulig for studenten å bruke kinesiske kilder i videre studier. Dette gjelder enten studenten fortsetter å studere kinesisk eller vil bruke kinesisk materiale i andre fag. Studentens muntlige ferdigheter vil gjøre det mulig å foreta enkelt feltarbeid på kinesisk.

Studenten oppnår aktiv beherskelse av forenklede tegn og passiv beherskelse av tradisjonelle tegn.

Innføringen i klassisk kinesisk er et første møte med en uhyre rik språkkultur som har eksistert i nesten tre tusen år. Samtidig gir den god bakgrunn for å forstå elementer av klassisk kinesisk som stadig er i hyppig bruk i moderne kinesisk skrift.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i StudentWeb må studentene søke instituttet om opptak på eget skjema (se "Praktisk informasjon om Kina-opphold og søknadsskjema" over for mer informasjon).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KIN1120 - Kinesisk 2

Overlappende emner

Studenter som tidligere har tatt KIN2111 el. KIN4111, kan senere ta KIN2110, men mister da studiepoeng tilsvarende KIN2111/KIN4111, dvs. 10 studiepoeng.

Undervisning

Undervisning i Kina (høstsemesteret)

Studieoppholdet i Kina er delt i to:

1. Sommerkurs for norske studenter (20 timer/uke). Her er de norske studentene samlet i én klasse. Kurset består av to deler: a) grunnkurs med vekt på konversasjon (14 timer/uke); b) lesetrening bygget på et tekstkompendium utarbeidet for norske studenter (6 timer/uke).

2. Høstsemesteret (20 timer/uke). Også i denne perioden består undervisningen av to deler: a) intensiv språktrening (ulike kurs, til sammen 14 timer/uke), der de norske studentene fordeles på ulike klasser; b) lesetrening bygget på tekstkompendiet utarbeidet for norske studenter (6 timer/uke), der de norske studentene er samlet i én klasse.

Studenten må søke instituttet om deltakelse på studieoppholdet i Kina innen 30. april. Studieavgift og støtte til oppholdet dekkes delvis av Lånekassen i henhold til gjeldende regler. Se "Praktisk informasjon om Kina-opphold og søknadsskjema" over for mer informasjon.

Undervisningsopplegget ved universitetet i Kina er obligatorisk.


Undervisning ved Universitetet i Oslo (vårsemesteret)

Undervisningen ved UiO i vårsemesteret består av tre bolker:

a) lesing av sakprosatekster

b) lesing av skjønnlitterære tekster

c) innføring i klassisk kinesisk

Undervisningen ved UiO strekker seg over 14 uker og fordeles på 10 dobbelttimer litterære tekster, 10 dobbelttimer samfunnstekster og 14 dobbelttimer klassisk kinesisk.

Undervisningen ved UiO om våren er ikke obligatorisk, men dersom du velger å delta i undervisningen, forplikter du deg til minst 80 prosent oppmøte.


Studenter som ønsker å fremstille seg til avsluttende eksamen i emnet, må få godkjent en obligatorisk kvalifiseringsoppgave (på 1000 tegn), som skal skrives i løpet av studieoppholdet i Kina og leveres i Fronter innen en gitt frist (en gang i januar). Tema for oppgaven og innleveringsfrist blir gitt i Fronter i oktober.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF.

NB! Studenter som har fått godkjent all obligatorisk undervisningsaktivitet (Kina-opphold og kvalifiseringsoppgave) og kun ønsker å ta opp igjen eksamen i emnet, behøver ikke å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten på nytt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Karaktergivende og avsluttende eksamen ved UiO består av én muntlig prøve, som arrangeres i slutten av januar/begynnelsen av februar, og én skriftlig prøve, som arrangeres i mai/juni.

Før du kan gå opp til avsluttende muntlig og skriftlig eksamen ved UiO, må du ha:

A. Deltatt i minst 80 prosent av undervisningen på de obligatoriske språkkursene i Kina.

B. Fått godkjent de avsluttende prøvene ved de obligatoriske språkkursene i Kina.

C. Fått godkjent den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven ved UiO (se "Undervisning" over for mer informasjon).


Muntlig prøve:

A. Lese opp og oversette korte utdrag fra tekstkompendiet som har vært gjennomgått i Kina, med hjelp av ordbok (papir eller digital). Hovedvekten blir lagt på evnen til å ta seg frem i teksten snarere enn på detaljert glosekunnskap.

B. Føre en samtale på kinesisk.


Skriftlig prøve:

6 timers skoleeksamen.

A. Oversette ukjente moderne kinesiske tekster

B. Skrive en stil på kinesisk ut fra spørsmål stilt på kinesisk

C. Oversette ukjente klassisk kinesiske tekster

Alle delene må bestås for at eksamen som helhet skal være bestått.

Hjelpemidler

Bruk av både vanlige og elektroniske ordbøker er tillatt, men ikke elektroniske ordbøker som er tilknyttet smartphones, PC eller annet utstyr med wi-fi eller 3G.

Studenter som bruker ordbøker på mobil eller som har tilkoblingsmidler risikerer å bli tatt for fusk.

Det er studentens ansvar å passe på at ordbøkene tilsvarer disse kravene. Ordbøkene vil bli inspisert under eksamen.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgavene som skal besvares på kinesisk, skrives eksamensbesvarelsen normalt på norsk, evt. engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Muntlig prøve teller 30 prosent. Skriftlig prøve teller tilsammen 70 prosent, hvorav A teller 35 prosent, B teller 20 prosent og C teller 15 prosent. Studenten må bestå alle enkeltdelene (muntlig, skriftlig A, skriftlig B, skriftlig C) for å bestå eksamen i emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering vår 2010

Annet

Emnet kan inngå i en 80-gruppe i Kinesisk språk innenfor Asiatiske og afrikanske studier (bachelor) (studieretning Kinesisk med Kina-studier og det gamle Språkprogrammet.

Emnet kvalifiserer for opptak til KIN3110 - Kinesisk språk 5 (dersom man har oppnådd karakteren C eller bedre i KIN2110).

Kinesiske ressurssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Høstsemesteret undervises i Kina.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk