Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de grunnleggende grammatiske strukturene og basale strategiene for å lese klassisk kinesiske tekster. Studenten får også en innføring i det grunnleggende vokabularet for lesning av slike tekster, og emnet gir studenten anledning til å lese et utvalg av tekster fra mange av de sentrale verkene i den klassiske perioden. Noe språkhistorie inngår også i den grad det er nødvendig for grunnleggende kunnskaper i klassisk kinesisk. Det gis en kort innføring i Kanbun (klassisk kinesisk anvendt i Japan) dersom det er behov for det.

Hva lærer du?

Emnet gir studenten kompetanse til selv å lese klassisk kinesiske tekster ved hjelp av ordbøker og andre hjelpemidler. Denne kompetansen er sentral for studenter som ønsker å beherske kinesisk på et høyt nivå. Man får et redskap til å forstå klassiske strukturer og formuleringer i moderne kinesisk, samt kompetanse til å lese før-moderne kinesiske tekster skrevet på det klassiske litteraturspråket. Denne kompetansen kan med fordel danne basis for og bygges ut med klassisk japansk. For lesing av eldre koreansk litteratur er også kompetanse i klassisk kinesisk nødvendig. Avhengig av behov kan emnet i tillegg omfatte en første innføring i Kanbun (klassisk kinesisk anvendt i Japan).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på en basiskompetanse i lesning av kinesiske tegn og transkripsjonssystemet pinyin. Det er en integrert del av KIN2110 - Kinesisk 3+4. Emnet bygger derfor på de kunnskapene som studentene på KIN2110 har tilegnet seg gjennom KIN1110 - Kinesisk 1 og KIN1120 - Kinesisk 2. For studenter som ikke har denne bakgrunnen, er det nødvendig selv å tilegne seg en grunnleggende forståelse for det kinesiske språkets oppbygging forut for kursstart. Dette vil studenter med basiskompetanse i japansk eller koreansk språk relativt lett kunne skaffe seg.

Overlappende emner

Studenter som har tatt KIN2111 og som senere tar KIN2110 - Kinesisk 3+4, vil få KIN2111 annullert som et poenggivende emne pga. 10 studiepoengs overlapp mellom de to emnene.

Studenter som har tatt KIN2110 eller KIN2111 på bachelornivå, kan ikke velge KIN4111 - Innføring i klassisk kinesisk språk som del av sin grad på masternivå.

Undervisning

Undervisningen gis i form av 14 dobbelttimer forelesninger/seminarer fordelt over 14 uker.
Det er felles undervisning med studentene på KIN4111 og KIN2110 (forelesningsrekken i klassisk kinesisk).

Undervisningen er ikke obligatorisk, men velger man å delta i undervisningen, forplikter man seg til minst 80% fremmøte.

De som velger å følge undervisningen, må gjennomføre en obligatorisk progresjonstest midtveis i semesteret. Formålet med testen er å følge med på læringsprosessen.

Studentene skal forberede seg på hver time som angitt i den detaljerte undervisningsplanen. Dette vil normalt innebære gjennomlesning av grammatikk og/eller lesning av klassiske tekster.

For studenter som ikke har tatt KIN1120 - Kinesisk 2, vil det gis veiledning i hvordan man skal skaffe seg den nødvendige kompetansen for å følge emnet. Studenten bes derfor ta kontakt med faglærer så tidlig som mulig, helst semesteret før kursstart.

For å kunne avlegge eksamen, må studenten levere inn og få godkjent to kvalifiseringsoppgaver i form av skriftlige oversettelser av klassisk kinesiske tekster. Utvalget av tekster skal på forhånd godkjennes av faglærer.

Godkjente obligatoriske kvalifiseringsoppgaver er gyldige i inneværende semester og de to neste semesterne emnet blir gitt.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studentene må underveis i semesteret levere inn to skriftlige oversettelser av klassisk kinesiske tekster. Begge oversettelsene må være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne gå opp til eksamen (se "Undervisning" for mer informasjon).

Emnet vurderes med en 4 timers skriftlig skoleeksamen. Både ukjent tekst og kjent tekst fra pensum skal oversettes.

Hjelpemidler

Bruk av hjelpemidler er tillatt (elektroniske ordbøker er ikke tillatt).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Eksamen

Emnet ble gitt siste gang våren 2012.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)