KIN2510 – En introduksjon til business-kinesisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i kinesisk språk slik det anvendes i yrkesmessige sammenhenger, spesielt innen næringslivet. Målet er å forberede deg på å kunne fungere både språklig og kulturelt i et kinesiskspråklig arbeidsmiljø.

Konkret ordforråd, setnings– og teksttyper, samt underliggende kulturelle og sosiale forhold vil bli gjennomgått basert i et utvalg av relevante og relativt avanserte tekster. Emnet er et introduksjonskurs som ikke vil gå i dybden på spesifikke fagfelt eller bransjer i næringslivet, men fokuserer på praktiske språklige og kommunikative evner aktuelle i en kinesisk arbeidslivskontekst.

Emnet stiller høye krav til muntlig deltakelse og prestasjon.

Hva lærer du?

  • Du vil få muligheten til å tilegne deg konkret språkkunnskap og en grad av kulturell forståelse. Kulturell forståelse vil kunne berike et arbeidsforhold innenfor for eksempel norsk-kinesiske næringslivsforbindelser.
  • Om du har særegne interessefelt eller arbeidsrelaterte mål vil du få muligheten til å fordype deg i disse etter samråd med læreren som en del av kvalifiseringsoppgaven.
  • Du vil også trene på grunnleggende skriftlig og muntlig oversettelse, som er en nyttig egenskap i arbeid hvor kinesisk språk er en relevant kvalifikasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Studenter som har fullført studieoppholdet ved Peking University, som en del av KIN2010 – Kinesisk C, vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er sterkt anbefalt at du har fullført studieoppholdet ved Peking University, som er en del av KIN2010 – Kinesisk C

eller KIN2110 – Kinesisk 3+4 (nedlagt)

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Undervisning

Emnet består av én dobbeltime seminar per uke og går over ti uker. I tillegg får du tilbud om en enkelttime kollokvieundervisning per uke i ti uker. Deltagelse i kollokviegruppen er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt. Dersom du benytter tilbudet må du delta på minst åtte av ti timer.

Seminarene vil hovedsakelig bestå av tekstgjennomgåing og muntlig diskusjon av både språk og innhold. Studentpresentasjoner og gruppeøvelser/diskusjoner er også en del av undervisningen og krever aktiv deltakelse. Store deler av emnet vil foregå på kinesisk. Lekser i form av mindre skriftlige hjemmeoppgaver kan også bli gitt i løpet av semesteret.

I tillegg forventes det at du hver uke forbereder tekstene som skal gjennomgås godt, og er parat til å ta opp spørsmål, samt delta i diskusjoner i timene. Lytte– og oversettelsesøvelser vil også forekomme og du må være forberedt på å være muntlig aktiv.

Obligatorisk aktivitet

  • Aktiv deltagelse i minst åtte av ti seminarer
  • En kvalifiseringsoppgave som vil bestå av en skriftlig innlevering. Forslag til tema vil bli gitt av læreren, men du kan også selv komme med relevante forslag hvis ønskelig. Spesifikt tema må avtales med læreren på forhånd. Detaljert informasjon blir gitt i undervisningen.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått all obligatorisk aktivitet godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig det semesteret den ble godkjent.  

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

15 minutters muntlig eksamen.

Du vil bli tildelt temaer fra emneinnholdet under eksamen og skal deretter føre en samtale med sensorene på kinesisk. Avhengig av typen tema, kan samtalen være i form av rollespill, intervju, en tale eller en presentasjon. Karakteren baseres på nivået av flyt, presisjon, ordforråd og korrekt grammatikk, samt i hvilken grad samtalen er sosialt, kulturelt og profesjonelt passende i forhold til temaet.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Se mer om dette under Undervisning.

Sensorveiledning.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt med mindre forhåndsdefinert av faglærer.

Eksamensspråk

Kinesisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk og kinesisk