Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kinesisk B gir en videregående innføring i moderne standardkinesisk for studenter som har tatt Kinesisk A. Hovedvekten ligger på praktisk beherskelse av språket, både skriftlig (forenklede tegn) og muntlig. Dessuten gir emnet en innføring i grammatisk analyse av kinesisk.

Hva lærer du?

 • Du vil få oversikt over det moderne språkets grunnstruktur og grammatikk.
 • Du lærer å lese og skrive omkring 200 nye tegn og 600 nye ord/uttrykk.
 • Du vil bli i stand til å føre enkle samtaler, og lese enkle tekster ved hjelp av ordbok.
 • Du vil få et godt grunnlag for videre studier i Kina med henblikk på å styrke muntlig og skriftlig språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KIN1110 – Kinesisk 1 (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Den praktiske språkundervisningen går over til sammen 12 uker med 7 enkelttimer undervisning per uke, vanligvis avbrutt av to uker selvstudium (se timeplan på semestersiden). Hver uke med praktisk språkundervisning omfatter:

 • innføring i nye setningsmønstre, ordforråd og kulturelle særtrekk
 • øvelse i grupper (inkl. dialoger, rollespill)
 • repetisjon (inkl. quiz)

Undervisningen i grammatisk analyse går over til sammen 6 uker med 1 dobbelttime per uke.

Detaljert informasjon om undervisningen, obligatoriske aktiviteter og frister vil bli gitt i undervisningen og i Canvas.

Obligatorisk aktivitet

 • Aktiv deltagelse i minst 68 av 84 undervisningstimer i den praktiske undervisningen (forelesninger og gruppetimer) 
 • Aktiv deltagelse i minst 5 av 6 dobbelttimer i grammatisk analyse
 • Du må bestå minst 80 prosent av hver av de følgende oppgavene, som gis fortløpende i den praktiske språkundervisningen:
  • dialoger
  • rollespill
  • quiz
  • oppgaver fra arbeidsbok
  • tegnøvelser
 • En kvalifiseringsoppgave. Den vil være en hjemmeoppgave som tester studentens persepsjonsevner (lytting og lesing). Kvalifiseringsoppgaven gis ut på forhånd og du leverer den inn til læreren for evaluering innen en gitt frist.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått all obligatorisk aktivitet godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig på permanent basis.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skoleeksamen. Prøven tester ordforråd, praktisk og teoretisk grammatikk, oversettelse, lesing/forståelse, tekstskriving m.m.

Eksamen består av 2 deler, en praktisk del, som teller 75 prosent av det samlede resultat, og en del med grammatisk analyse, som teller 25 prosent av det samlede resultatet. Du må bestå begge deler for at eksamen som helhet skal være bestått.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Se mer om dette under Undervisning.

Sensorveiledning

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgavene blir gitt delvis på norsk og engelsk. Bortsett fra de oppgavene som skal besvares på kinesisk, kan du svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet tilbyr kontinuasjonseksamen for de som stryker på ordinær eksamen. Studenter som leverer blankt eller trekker seg under eksamen har ikke rett til kontinuasjonseksamen med mindre man leverer legeerklæring datert samme dag.

Kontinuasjonseksamen arrangeres samtidig med utsatt eksamen, som er for kandidater som er syke eller har annen gyldig grunn for fravær på ordinær eksamen.

Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen arrangeres kun én gang.

NB! Du har ikke krav på ny eksamen om du ikke møter til eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår i 80-gruppen i Kinesisk språk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor), studieretning Kinesisk med Kina-studier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.