Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

HØSTEN 2020: Utveksling til Peking University (Beida) er avlyst pga. Covid-19. Se egen informasjon om undervisningen v/UiO.

Emnet starter med et seks måneders intensivt studieopphold i Kina i høstsemesteret, etterfulgt av undervisning ved UiO i det påfølgende vårsemesteret.

I Kina ligger hovedvekten på tale- og lytteferdigheter, men omfatter også lese- og skrivetrening.

I Oslo består består undervisningen av to bolker. Den ene bolken er læreboksbasert språkundervisning, som går ut på lesing og oversettelse av relativt korte, originale litterære tekster. Denne delen gir også noe trening i å lese tradisjonelle tegn.

Den andre bolken fokuserer på skrivetrening, og gir studenten opplæring i tekstproduksjon innen en utvalgt sjanger

Hva lærer du?

I Kina:

 • Undervisningen i Kina gir muntlige ferdigheter til å føre en samtale på middels høyt nivå.

Ved UiO:

 • Ved hjelp av ordbøker og andre hjelpemidler vil lesetreningen gjøre deg i stand til å lese forholdsvis avanserte litterære tekster. I tillegg vil du få trening i å oversette tekster til norsk.
 • Den tekstbaserte undervisningen gir deg utvidede ferdigheter til å føre samtaler på middels høyt nivå med utgangspunkt i spørsmål knyttet til de litterære tekstene.
 • Skrivetreningen vil gi deg øving i å utforme og forbedre en produsert tekst innenfor en gitt sjanger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i Studentweb må du søke instituttet om opptak til studieoppholdet i Kina. Detaljert informasjon blir gitt i undervisningen i KIN1020 – Kinesisk B i vårsemesteret før avreise til Kina. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

HØSTEN 2020: Utveksling til Peking University (Beida) er avlyst pga. Covid-19. Se egen informasjon om undervisningen v/UiO.

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Detaljert undervisningsplan på semestersiden vil være oppdatert innen begynnelsen av august. 

Høstsemesteret i Kina:

Det obligatoriske studieoppholdet i Kina er delt i to:

 • Del 1 foregår i Changchun ved Northeast Normal University (20 timer per uke i tre uker i august): Grunnkurs med vekt på konversasjon. Her er de norske studentene normalt samlet i én eller to klasser.
 • Del 2 foregår i Beijing ved Peking University (20 timer per uke fra september til januar): Intensiv språktrening (ulike kurs). Her er de norske studentene fordelt på ulike klasser ut i fra nivå.

Obligatorisk aktivitet

For å kunne fortsette på Kinesisk C og avlegge eksamen i vårsemesteret må du:

 • Delta i minst 80 prosent av undervisningen i både Changchun og Beijing.
 • Bestå alle de interne prøvene i både Changchun og Beijing.

Vårsemesteret ved UiO

Undervisningen er på tre timer per uke og består av lesing, oversettelse og diskusjon av skjønnlitteratur (bolk en), samt skrivetrening (bolk to).

I tillegg tilbys det en dobbelttime kollokviegruppe per uke i tolv uker. Kollokviene er ikke obligatoriske, men de som benytter tilbudet, må delta på minst ti av tolv kollokvietimer.

Obligatorisk aktivitet

 • To skriftlige kvalifiseringsoppgaver (en oppgave for hver undervisningsbolk) som skal leveres i løpet av vårsemesteret ved UiO. Nærmere informasjon legges ut i Canvas.
 • Oppmøte i minst fem av seks trippeltimer i både bolk en og bolk to (til sammen minst ti av tolv trippeltimer).

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått all obligatorisk aktivitet godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig på permanent basis.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En muntlig eksamen i begynnelsen av februar og en 4 timers skriftlig skoleeksamen i slutten av mai.

Du må ha bestått all obligatorisk aktivitet i Kina for å kunne gå opp til muntlig eksamen. Du må ha bestått muntlig eksamen og all obligatorisk aktivitet ved UiO for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen:

 • A. Forklare tilfeldige valgte temaer og svare spørsmål fra tekstboka brukt i Kina, og bruke dem i setninger.
 • B. Føre en samtale på kinesisk.

Skriftlig skoleeksamen:

 • A. Oversette en ukjent moderne kinesisk litterær tekst.
 • B. Skrive en stil på kinesisk ut fra spørsmål stilt på kinesisk.

Det blir gitt en samlet karakter i emnet. Muntlig eksamen teller 50 prosent og skriftlig eksamen teller 50 prosent, hvorav del A og B teller 25 prosent hver. Du må bestå alle enkeltdelene (muntlig A og B, skriftlig A og B) for å bestå eksamen.

Sensorveiledning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgavene som skal besvares på kinesisk, kan eksamensbesvarelsen skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Høstsemesteret undervises i Kina.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk og kinesisk.