Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Museer er steder der fortellinger materialiseres gjennom gjenstander som presenteres for de besøkende i en bestemt orden. Offentlige museer vokste frem i den vestlige verden på 1700-tallet, og de er fortsatt sentrale institusjoner som omfattes med interesse fra besøkende, forskere og politikere. Det medfører at de også er gjenstand for evaluering, debatt og kritikk.

Museene er kunnskapsbaserte. Det betyr at samlinger og utstillinger tar utgangspunkt i faglig kunnskap, men de representerer ulike kunnskapstradisjoner innenfor historie, kunst, teknologi og natur. Museene har også ulike stedsreferanser fra lokalsamfunn via nasjon til verdenssamfunnet.

Emnet tar opp spørsmål som:

 • Hvilke fortellinger formidler museene, og hvordan gjør de det?
 • Hvilke gjenstander ser museene som verdifulle, og hva skaper denne verdien?
 • Hva er museenes betydning i samfunnet?

Emnet har to hoveddeler. Den første delen er forelesninger som presenterer museenes kulturhistorie nasjonalt og internasjonalt. Den andre delen er forelesninger som går nærmere inn på noen typer museer kombinert med besøk ved disse museene. Formålet med dette er å kombinere teoretiske diskusjoner fra forelesningene med konkret museumspraksis.

Emnet gir kompetanse for arbeid i museums- og kulturminnevernsektoren.

Hva lærer du?

I dette emnet skal du tilegne deg kunnskap om og metoder for analytisk tilnærming til museene som kunnskapsprodusenter og til deres kulturelle og politiske rolle.

Etter å ha fulgt undervisningen og lest pensum vil du ha:

 • innsikt i museenes kulturhistorie
 • innsikt i innsamlings- og utstillingsproblematikk
 • forståelse av konseptet museum
 • evne til å identifisere fortellinger som formidles av museene og hvordan disse har endret seg historisk
 • kunnskap om hvordan museene organiserer kunnskap gjennom systematisering av gjenstander
 • utviklet forståelse av ulike museumstyper
 • evne til å utføre en kritisk analyse av en museumsutstilling
 • evne til å skrive en akademisk tekst i form av en empirisk analyse bygget på relevante teorier og metoder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Kunnskap om museumsrelevante emner som arkeologi, antropologi, historie, kulturhistorie, kunsthistorie eller konservering er en fordel.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KULH2002 – Museenes kulturhistorie (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av et antall forelesninger kombinert med to ekskursjoner til museer i Osloområdet.

Obligatorisk aktivitet

 • Deltagelse på minst én av de to museumsekskursjonene.
 • Innlevering av en analytisk tekst på 1-2 sider (ca. 2300 tegn per side uten mellomrom) om en av museumsekskursjonene. Teksten leveres i Canvas innen en uke etter at ekskursjonen har funnet sted og skal godkjennes av emneansvarlig.
 • Levering av en skisse til semesteroppgaven. Skissen skal være på omkring 3 sider (ca. 2300 tegn per side uten mellomrom). Emneansvarlig vil gi tilbakemelding på skissen.

Informasjon om innleveringsfrister vil bli gitt i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave.

Emnet vurderes med en semesteroppgave på 10 sider (2300 tegn per side uten mellomrom) ekskl. referanseliste. Oppgaven skal bygge på et selvvalgt case-materiale og anvende relevante deler av pensum.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk