Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en viderekommende introduksjon til kulturhistoriens grunnlagsproblemer. Det presenterer et spesifikt kultur- og begrepshistorisk blikk på kulturteoriens og kulturbegrepenes egen historie. Emnet er bygd opp rundt allmenn kulturteori og kulturhistoriske bidrag knyttet til både den ”klassiske” og ”nye” kulturhistorien. Hva slags kulturbegrep ligger til grunn for forskjellige kulturhistoriske retninger? Og hvordan kan kulturhistorie skrives i kjølvannet av postkolonialisme og New Cultural History?

Tematisk bygger emnet videre på bachelorstudiet i kulturhistorie. Også her er uttrykksformer knyttet til kategorier som ”materiell”, ”visuell” og ”narrativ” kultur viktig. Samtidig settes disse kategoriene inn i mer overordnede teoretiske og historiske sammenhenger. Hva er det teoretiske og historiske grunnlaget for denne inndelingen av det kulturhistoriske forskningsfeltet? Hva er, for eksempel, forholdet mellom kulturens materialitet og mentalitet? Og hvorfor har kulturhistorisk og -teoretisk tenkning hatt en tendens til å assosiere muntlig fortelling og magiske praksiser - også samtidige - med en fortid som blir forstått som den moderne fornuftens motsetning?

Videre er grensedragninger mellom kulturer og mellom natur og kultur sentrale. I tilknytning til disse prosessene reflekteres det både rundt spørsmål om mulighetene for å oversette mellom kulturer, og hvorvidt natur–kultur-skillet også har spilt en rolle i definisjonen av modernitetens kulturelle ”andre” – både den ”indre andre” (”bondekultur”) og den ”ytre andre” (”primitiv kultur”).

Hva lærer du?

Du lærer å identifisere forskjeller og likheter i det teoretiske grunnlaget for forskjellige kulturhistoriske forskningsretninger (f.eks. New Cultural History). Videre lærer du å sammenligne anvendelsen av kulturteori i kulturhistorie og andre kultur- og samfunnsfag.
Det viktigste middelet for å nå disse læringsmålene er at du i emnet presenteres for et kultur- og begrepshistorisk blikk på kulturteoriens egen historie. Du skal altså lære både å tenke historisk om teori (hvorfor har f.eks. tro på magi og hekseri blitt et kulturteoretisk og historisk problem?) og teoretisk om historie (hvordan kan teoretiske perspektiver brukes til å belyse et konkret kulturhistorisk kildemateriale, for eksempel en anklage om trolldom i Trolldomsarkivet på IKOS?).

Sammen med KULH4002 - Kulturhistoriens tolkningspraksiser skal emnet gi deg et teoretisk og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger (4 dblt) og seminarer (6 dblt). Det forutsettes at du deltar aktivt i undervisningen. Det er obligatorisk å holde et seminarinnlegg i løpet av semesteret.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

En semesteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (ca 2300 tegn per side). Det obligatoriske seminarinnlegget må være godkjent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering KULH4001

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys siste gang høsten 2014

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk