KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et påbygningsemne som presenterer kulturhistorie som fagtradisjon med vekt på perspektiver og teorier. Hvilken rolle spiller fortiden og vårt syn på fortiden for hvem vi er, for måten vi tenker, føler, handler og opplever verden? Sentrale innsikter og teoridannelser i faget blir gjennomgått og diskutert, og ulike perspektiver blir brukt og sammenlignet i analyser av historisk materiale.

I arbeid med konkrete kilder utforsker vi kulturhistoriens sentrale felt, som f. eks. materialitet, fortelling, praksisformer, tidsforståelse og mentalitet. Her ser vi på klassiske og aktuelle svar på spørsmål om hvordan forholdet mellom mennesker og ting former oss og kulturen vår; hvorfor noen gamle fortellinger forble aktuelle mens andre mistet sin mening; hvordan kulturelle praksisformer som ritualer og skikker bidrar til følelser av fellesskap eller skam; hvordan vi forholder oss til fortid, nåtid og fremtid i våre daglige liv; og hvordan trosoppfatninger og ideologier preger våre verdier og handlemåter.

Hva lærer du?

Studenter som har fulgt emnet og avlagt eksamen skal være i stand til å:

  • demonstrere orienteringskunnskap i kulturhistoriens historie og sentrale perspektiv- og teoridannelser
  • definere sentrale teoretiske begrep og tematiske felt innenfor kulturhistorie
  • operasjonalisere kulturhistoriske teorier for å analysere historiske kilder
  • sammenligne og diskutere hvordan forskjellige teoretiske tilnærminger forandrer hvordan vi forstår mennesket og historien
  • reflektere om teorienes antropologiske, kulturelle og politiske implikasjoner og potensialet for samtidsanalyser
  • arbeide selvstendig med teoribasert kunnskap og formidle faglige innsikter i skriftlig form

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i KULH1001 – Europas kulturhistorie.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KULH2000 – Kulturhistoriens teori og metode (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av

  • 8 forelesninger/seminar
  • 2 firetimers seminar 

I undervisningen vil det gis individuell tilbakemelding på førsteutkast til hovedoppgaven. Undervisningsformen har som mål å aktivisere deg i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.

Obligatorisk aktivitet

Midtveis i semesteret skal du levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave. Informasjon om oppgaven og fristen vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere oppgaven til gjeldende frist, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for den obligatoriske oppgaven. 

Den første forelesningen er en introduksjonsforelesning og her vil det bli gitt mye viktig informasjon om obligatoriske aktiviteter og eksamen. Forelesningene er relevante for eksamen, og det er viktig å følge undervisningen igjennom hele semesteret.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe som leveres inn ved slutten av semesteret.

Eksamensmappen skal inneholde:

  • En kortoppgave på 4 sider
  • En lengre oppgave på 6 sider

Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavetekstene gjøres kjent ved semesterstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk