Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et innføringsemne i europeisk kulturhistorie der du vil møte viktige tema i kulturhistorien som sosial organisering og kulturmøter, identitets- og tidsforståelse, materiell kultur, fortellingskultur samt tro og viten fra reformasjonsårhundret til nåtid.

Sentrale spørsmål som tematiseres og diskuteres er blant annet:

  • Hvordan har mennesker i Europa levd de siste fem hundre år?
  • Hva har de trodd og tenkt, hvordan har de bodd og arbeidet, hvordan har de organisert livene sine?
  • Hvordan har moderniseringsprosessene gradvis endret europeernes livsformer og mentalitet?
  • Hvordan oppfattet man 'Europa' før i tiden?

Emnet er obligatorisk i fordypningsgruppen og støttegruppen i kulturhistorie.

Hva lærer du?

Dette er et innføringsemne der du skal tilegne deg kunnskap om perioder og utviklinger fra den tidlig moderne tid og sentrale tema i det kulturhistoriske fagfeltet for å få en grunnleggende forståelse av fagets historiske perspektiv.

Studenter som har fulgt emnet og avlagt eksamen skal være i stand til å:

  • demonstrere orienteringskunnskap i europeisk (kultur)historie og ha utviklet en elementær forståelse av mentalitetshistoriske endringer
  • demonstrere basiskunnskap om 'moderniseringsprosesser' og historiens 'revolusjoner, oppdagelser og oppfinnelser'
  • gjenkjenne forskjellige historiografiske fremgangsmåter og reflektere om deres utsagnsverdi 
  • anvende kunnskap fra emnet gjennom praktisk øvelse i visuell formidling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KULH2000 – Kulturhistoriens teori og metode (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen på emnet er en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Programstudenter på kulturhistorie vil ha en egen anbefalt seminarrekke. Se detaljert undervisningsplan nærmere undervisningsstart for mer informasjon.

Den første forelesningen er en introduksjonsforelesning og der vil det bli gitt mye viktig informasjon om emnet. Det er sterkt anbefalt å følge forelesningene igjennom hele semesteret. De to første seminarene er obligatoriske.

Vi legger opp til at du er aktiv i undervisningen og særlig på seminarene. Det betyr også at du jobber på egenhånd i tillegg til undervisningen, og bør ha lest pensumtekster før forelesningen.


Obligatorisk aktivitet

  • Deltakelse på de to første seminarene.
  • En kvalifiseringsoppgave bestående av et gruppearbeid der studentene skal lage en kort film over oppgitt emne som annonseres ved undervisningsstart.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering KULH1001

Periodisk evaluering KULH1001

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk