Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet videreutvikles grunnleggende kommunikasjons- og leseferdigheter i moderne persisk. Studentene vil fortsette å utvikle språklig kompetanse gjennom en læreplan som bygger på ordforrådet og grammatikken som ble introdusert i PER1010 – Persisk A. Kunnskap om persisk kultur er en integrert del av språkundervisningen.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å kunne:

 • gjenkjenne og produsere grammatiske strukturer i moderne persisk, inkludert verbtider
 • snakke og skrive om emner relatert til en selv og kommunisere om dagliglivet
 • lese og forstå enkle, men originale tekster fra den persisktalende verden. Slike tekster kan inkludere instruksjoner, oppslagsverk, rapporter, film- og teatermanus og noveller
 • gjenkjenne varianter av moderne persisk, inkludert skille mellom skriftlige og talte former for språket
 • utvikle analytiske ferdigheter som forberedelse til avansert lesing på persisk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PER1010 – Persisk A

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PER1110 – Persisk språk 1 (nedlagt)

Undervisning

Totalt 6 timer undervisning i uken:

 • Seminarundervisning: 5 timer seminarundervisning
 • Teaching assistent: 1 time

Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier for god faglig uttelling.

Våren 2022: Vi tilbyr et gratis og nyttig kurs i akademisk norsk. Kurset vil bidra til å utvikle de akademiske skriveferdighetene dine. Vi anbefaler seminaret særlig til studenter som har videregående utdanning fra Iran eller Afghanistan. Kurset vil starte opp i februar, og ha undervisning på tirsdager kl 10:15-12:00. Påmelding via nettskjema innen 1. februar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • To obligatoriske innleveringer:
  Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra obligatorisk aktivitet, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen i PER1020 består av:

 • 4-timers skriftlig skoleeksamen (50%)
 • Muntlig eksamen (50%)

Skriftlig skoleeksamen må være bestått for å kvalifisere til muntlig eksamen. Resultatene fra skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamen utgjør en samlet karakter for PER1020. Du må bestå begge deler for å bestå eksamen. 

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Skoleeksamen i dette emnet gjennomføres på papir. Du bruker gjennomslagsark som blir delt ut i eksamenslokalet. Du beholder én kopi selv, mens resten leveres inn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på persisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk, eventuelt norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og persisk