REL4000 – Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap - prosjektbeskrivelsen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Merk: Det vil i starten av semesteret være et to-dagers obligatorisk introduksjonsseminar for studenter på dette emnet. Mer informasjon kommer.

Dette emnet er første skritt på vei mot masteroppgaven. Gjennom praktisk arbeid med temavalg for oppgaven og kartlegging av tidligere forskning, utarbeider du en prosjektbeskrivelse og legger planene for det videre arbeidet med masteroppgaven. Emnet gir deg også teoretisk og praktisk innføring i bruk av bibliotekressursene og innføring i ulike sider ved avhandlingsarbeidet.

Hva skal masteroppgaven din handle om? Vi anbefaler deg å tenke gjennom mulige oppgavetemaer på forhånd.

Det er også viktig at du velger et tema som fagmiljøet i religionsvitenskap ved UiO kan veilede i.

Lurer du på hva andre studenter på religionsvitenskap har skrevet masteroppgave om tidligere? Tidligere oppgaver ligger tilgjengelig i DUO.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du

  • ha en ferdig utarbeidet prosjektbeskrivelse for masteroppgaven som kan tjene som grunnlag for tildeling av veileder ved semesterets slutt
  • kjenne til hvilke elementer en masteroppgave består av, og kunne bygge opp en masteroppgave
  • ha foretatt et begrunnet valg for oppgavetema, problemstilling, materiale og metode
  • ha en viss oversikt over tidligere forskning på masteroppgavens temaområde
  • kunne bruke tilgjengelige bibliotekressurser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk for studenter på Religionsvitenskap (master - to år). Kun studenter med opptak på programmet får plass på dette emnet.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller ved digital undervisning, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen


Tidlig i semesteret blir det arrangert et to-dagers introduksjonsseminar med obligatorisk deltagelse. Det blir forelesninger og gruppeoppgaver som introduserer studentene til undervisningsopplegget, lærerne og den forskningen som pågår ved faget. Mye av undervisningen på emnet blir gitt på dette seminaret. Mer detaljert informasjon om tid og sted og programmet kommer. 

Den øvrige undervisningen blir gitt i form av seminarer, hvor det blant annet blir diskusjon av førsteutkast av prosjektbeskrivelsene. Dette emnet har ikke fast pensum, men forutsetter aktiv studentdeltagelse og mye egenaktivitet. I tillegg vil du få veiledning av en kontaktperson som du får tildelt i starten av semesteret.

Obligatorisk aktivitet

  • Deltagelse på alle seminarer, inkludert introduksjonsseminaret
  • Førsteutkast til prosjektbeskrivelsen. Frist for innlevering blir publisert på semestersiden ved semesterstart

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Godkjent førsteutkast er kun gyldig i ett semester. 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Prosjektbeskrivelse som må godkjennes av minst to faglærere.

Prosjektskissen tjener som grunnlag for tildeling av veileder for masteroppgaven.

Prosjektskissen skal være på 8 - 10 sider, inkludert litteraturliste og fremdriftsplan.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Ressursside for masterstudenter ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk