Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Leseemnet skal gi studenter på masterprogrammet i religionsvitenskap mulighet til å fordype seg i et tema relatert til masteroppgaven.

Du skal selv sette sammen en leseliste (liste over litteratur) på 800-1000 sider i samarbeid med veileder. Å lage leselisten setter deg i gang med et pågående litteratursøk knyttet til både leseemnet og hele masteroppgaven. Litteratursøk fortsetter under hele arbeidet med leseemnet og med masteroppgaven. Leselisten du leverer på REL4112 skal vise at du er i gang med å gjøre deg kjent med viktig faglitteratur på ditt felt. Den endelige referanselisten/litteraturlisten på semesteroppgaven som du leverer må ikke nødvendigvis være identisk med den leselisten du først leverer.

Et utvalg originaltekster kan også inngå i leselisten. Dersom arbeidet med dette originale kildemateriale innebærer en selvstendig og krevende oversettelse, kan det totale sideantall reduseres etter skjønn.

Enkle introduksjonsbøker eller litteratur på emner du har tatt tidligere, kan ikke inngå i leselisten (selv om slik litteratur selvfølgelig kan være nyttig for arbeidet).

Du skal levere leseliste og en foreløpig oppgavetittel i Canvas innen fastsatt frist tidlig i semesteret. Det du leverer må være godkjent av veileder.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du

  • kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid hvor du selv har valgt tema, problemstilling og litteratur
  • kunne velge ut og redegjøre for relevant forskningslitteratur for den problemstillingen du ønsker å belyse
  • kunne anvende forskningslitteratur og eventuelle originalkilder på en kritisk og reflektert måte
  • kunne bidra med selvstendige analyser og reflekterte synspunkter til det fagområdet du skriver innenfor

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til Religionsvitenskap (master - to år).

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av

  • Veiledet lesning. Du har krav på minst to møter med veileder, som vil bistå deg i arbeidet med å velge tema, oppgavetittel og leseliste. Veileder skal også gi deg tilbakemelding på problemstilling og minst ett utkast underveis i semesteret. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med veileder for å avtale møter.

Obligatorisk aktivitet

  • Innlevering av leseliste og foreløpig oppgavetittel i Canvas innen 15. februar (vårsemester)/ 15. september (høstsemester)

Innlevering av obligatorisk leseliste er bare gyldig ett semester. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet

Eksamen

En semesteroppgave på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side).

Les mer om oppgavens utforming på IKOS' ressursside for oppgaveskriving.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk