REL4550 – Islam og pluralisme - historiske røtter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Oppbyggingen av islam og islamsk identitet har alltid skjedd i møte med andre religioner og identiteter.

Disse har enten fått en plass innenfor, eller blitt utestengt fra islamsk territorium gjennom forhandlinger, tilpasninger eller kriger.

For å utforske prosesser rundt grenseopptrekking mot andre etniske og religiøse grupper på den ene siden, og identitetsskapning på den andre, vil dette emnet fokusere på to nøkkelbegreper: Grense og forflytning.

Grense og forflytning kan forstås historisk og konkret, som når en reisende krysser grensen mellom islamsk og kristent territorium, eller mer abstrakt, som når en person krysser religionsgrensen og inntar en ny religiøs livsholdning.

Nøkkelbegrepene grense og forflytning vil bli belyst ved hjelp av teori, eksempler fra primærtekster og faglitteratur.

Fokus vil være på middelalder og tidlig moderne tid, og vi vil spesielt utforske minoriteters juridiske status innenfor bestemte områder av det islamske riket.

I tillegg vil vi se på hvordan berømte reisende kartla dar al-islam og dets grenser i sine reiseskildringer og dermed gir oss informasjon om flerkulturelle samfunn under islamsk styre i før-moderne tid.

Hva lærer du?

Studenter som har gjennomført dette emnet skal kunne:

  • Beskrive hovedtrekk ved minoriteters status i islam i før-moderne tid.
  • Redegjøre for reisens betydning innenfor den islamske kulturkrets i før-moderne tid.
  • Redegjøre for teorier om identitet og plurale samfunn, samt diskutere hvordan teorier kan anvendes på historisk materiale.
  • Arbeide selvstendig med primærtekster.
  • Kommunisere skriftlig og muntlig på en effektiv måte, i mindre grupper og for et større publikum.
  • Samarbeide med andre i beskrivelse og analyse av avansert fagstoff.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogram.
Det forutsettes gode kunnskaper om islam.

Anbefalte forkunnskaper

En eller flere av disse emnene, eller tilsvarende:

Undervisning

Undervisningen er en sammensetning av forelesninger og seminar, til sammen 10 dobbeltimer.

Det er obligatorisk fremmøte på 8 av seminarene/forelesningene fordi mye av undervisningen er lagt opp med henblikk på aktiv deltagelse fra studentene.

Det arrangeres en minikonferanse i slutten av semesteret der hovedpoeng fra den skriftlige oppgaven skal presenteres muntlig.

Presentasjonen er obligatorisk og må være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk presentasjon er gyldige KUN i ett semester.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Dette emnet vurderes med mappe som skal bestå av en bokanmeldelse og en skriftlig oppgave. Krav til mappen: 8-10 sider, halvannen linjeavstand, 12 punkt Times New Roman.

En obligatorisk presentasjon av oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og det vil bli gitt tilbakemelding på den muntlige fremføringen slik at eventuelle endringer kan tas med i den skriftlige oppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Usikker frekvens

Eksamen

Usikker frekvens

Undervisningsspråk
Norsk